Nieuwe geautomatiseerde InterferentieTool Gesloten BodemEnergieSystemen (ITGBES)

Gepubliceerd 2 december 2019

De rekenmethode voor de berekening van interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen  is geautomatiseerd. De geautomatiseerde rekentool ITGBES kunt u vanaf nu downloaden op de website van SIKB.

Voorafgaand aan het plaatsen van een nieuw bodemenergiesysteem moet de initiatiefnemer een interferentietoets doen. Daarbij wordt getoetst of het nieuwe systeem of de nieuwe systemen, het functioneren van bestaande bodemenergiesystemen in de omgeving op termijn niet nadelig beïnvloeden. De initiatiefnemer moet de interferentietoets bij de melding van nieuwe gesloten bodemenergiesystemen voegen, zodat het bevoegd gezag de toets kan beoordelen.

Geautomatiseerde tool nu down te loaden

De validatie en evaluatie heeft geleid tot een verbeterde rekenmethode. De verbeterde rekenmethode is nu beschikbaar in de vorm van een geautomatiseerde rekentool, de ITGBES. De rekentool is vanaf nu bruikbaar voor ontwerpende bedrijven en bevoegde gezagen. De rekentool en de handleiding voor gebruik van de rekentool vindt u op de website van SIKB. Kies hiervoor op de SIKB-website  ‘Richtlijnen en protocollen’ / ‘Richtlijn 8200 Bevoegd gezag taken Bodemenergie’. Daar kunt u ook de onderliggende rapportage van de validatie en evaluatie van de bestaande methode en de aanpassingen daarin in bij de ontwikkeling van de ITGBES downloaden.

Let op: enkele belangrijke wijzigingen in het gebruik van de rekenmethode!

Het proces van validatie en evaluatie heeft geleid tot enkele wijzigingen in de invoergegevens voor de berekening:

  • Berekening specifieke warmte-/koude-onttrekking op basis van de einddiepte van de boring.
    Toelichting: In de nomogrammen-methode in de BUM-HUM Bodemenergie Bijlage 2 wordt de specifieke warmte-/koude-vraag berekend door de totale warmte-/koude-vraag per jaar te delen door de totale luslengte. Dit was bij de ontwikkeling van de methode zo gekozen omdat er vanuit werd gegaan dat er bij kleine systemen nagenoeg altijd sprake is van een enkele bodemwarmtewisselaar. Na evaluatie van de gemelde systemen in het LGR en van de verbeterde rekenmethode wordt in de ITGBES de specifieke warmte-onttrekking berekend door de warmte-/koude-vraag per jaar door de einddiepte van de boring te delen. De evaluatie toont aan dat deze aanpassing leidt tot nauwkeuriger berekening van de effecten.
  • De ITGBES is bruikbaar voor maximaal 20 gesloten bodemenergiesystemen.