Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet aangeboden aan Tweede Kamer

Gepubliceerd 2 juli 2019

Op 2 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Veldhoven met een kamerbrief het ontwerp Aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet aangeboden aan de Tweede Kamer. Het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is een uitwerking van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en regelt het herziene bodembeleid in de besluiten die onder de Omgevingswet hangen.

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

In het Aanvullingsbesluit zijn de (Rijks)regels opgenomen voor bodem als integraal onderdeel van de Omgevingswet. Het betreft onder andere regels voor milieubelastende activiteiten zoals graven in bodem, saneren van de bodem, opslaan van grond en baggerspecie, toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie en het aanbrengen van meststoffen en andere stikstofhoudende verbindingen.

Daarnaast zijn er in het Aanvullingsbesluit instructieregels gesteld voor het bouwen op verontreinigde grond. Ook regelt het  overgangsrecht, de bruidsschat (overdracht van rijksregels die gemeenten en waterschappen vanaf 01-01-2021 kunnen aanpassen of schrappen), en wijzigt en trekt andere bestaande besluiten in.

Reacties uit de internetconsultatie verwerkt

Bij het aanpassen van het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is gebruik gemaakt van de reacties uit de internetconsultatie die in de zomer van 2018 heeft plaatsgevonden.  De regels in dit Aanvullingsbesluit zijn gebaseerd op bestaande regelgeving, die haar nut al heeft bewezen. Zo zijn de regels voor bodemsanering grotendeels overgenomen uit het Besluit uniforme saneringen en de regels voor toepassen uit het Besluit bodemkwaliteit.