Proces tot handelingsperspectief grond en baggerspecie met PFAS

Gepubliceerd 11 april 2019

In een brief informeert de Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat de Tweede Kamer over het proces om te komen tot een (tijdelijk) handelingsperspectief voor de omgang met grond en baggerspecie waarin PFAS-verbindingen zijn aangetoond. Met de brief is een rapport van het RIVM meegezonden over risicogrenzen voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX in dit tijdelijke handelingskader.

weiland met sloot

Tijdelijk handelingskader aangekondigd voor PFOA, PFOS en GenX

De stoffen perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX) worden regelmatig zowel bij puntbronnen als diffuus verspreid aangetroffen in de (water)bodem. Omdat deze stoffen niet genormeerd zijn, ontbreekt een toetsingskader voor het bevoegd gezag. Dit leidt tot problemen met de afzet van vrijkomende grond en bagger.

Op basis van de risicogrenzen uit het RIVM-rapport wordt in de komende weken met decentrale overheden en koepels (UvW, IPO, VNG) een tijdelijk handelingsperspectief opgesteld voor de toepassing van grond, en naar verwachting ook baggerspecie, op of in de landbodem. Uitgangspunt is daarbij dat het verspreiden van grond en baggerspecie met PFAS naar niet of minder belaste gebieden wordt tegengegaan en dat onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van de mens en van het ecosysteem worden voorkomen.

Dit tijdelijke handelingsperspectief is naar verwachting in mei 2019 gereed. Het gaat om een tijdelijk handelingsperspectief omdat er tot het eerste kwartaal van 2020 nog onderzoeken lopen waarvan de resultaten nodig zijn om tot een definitief handelingsperspectief te komen. Daarnaast zijn nog aanvullende data nodig.

Algemene methodiek  Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

In de brief is ook aangekondigd dat naast het (tijdelijk) handelingsperspectief voor de drie specifieke stoffen ook gewerkt wordt aan een algemene methodiek voor de omgang met ZZS-en in de (water)bodem. Zo kan er in toekomst sneller en effectiever gehandeld worden als een ZZS wordt aangetroffen in grond en/of baggerspecie. Resultaten daarvan worden begin 2020 verwacht. (bron: TweedeKamer.nl)