Voormalig vuilstort ’t Slijk langs de Vecht is schoon

Gepubliceerd 8 april 2019

Eerste waterbodem van de restopgaves (C-locaties) gereed

De verontreinigde bodem van ’t Slijk bij Maarssen is schoongemaakt. De bodem van ’t Slijk, een zijwater van de Vecht, is deels afgegraven en vervolgens afgedekt met een isolatielaag. Zo kan de verontreiniging zich niet verder verspreiden in het oppervlaktewater van ’t Slijk en de Vecht. Het water is nu schoon, en dat is beter voor planten en dieren. Het is de bedoeling dat ’t Slijk een natuurlijke plek wordt waar vissen goed kunnen paaien.

C-locatie ’t Slijk

In het Bodemconvenant 2016-2020 zijn afspraken gemaakt over het saneren van sterk verontreinigde waterbodems in regionale wateren. Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft met een bijdrage van het Rijk locatie ’t Slijk aangepakt. De eerste C-locatie is hiermee succesvol aangepakt.

Het waterschap heeft de rivier de Vecht in 2015 gesaneerd, omdat de bodem sterk verontreinigd was. ‘t Slijk is een oude stortplaats onder water en staat in open verbinding met de Vecht. Daarom was het noodzakelijk om ook ’t Slijk te saneren.  Het schoonmaken van ‘t Slijk is de laatste stap in de schoonmaak van de Vecht.

Land en waterbodem afgedekt

‘t Slijk bestaat uit 2 zandwinputten uit de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. De onderwater gelegen putten zijn na zandwinning volgestort met chemisch afval, baggerspecie en puin. Om verdere verontreiniging van het oppervlaktewater tegen te gaan zijn de putten afgedekt met een schone afdeklaag. Op sommige plaatsen hebben we daarbij eerst verontreinigd materiaal weggehaald om de afdeklaag op de gewenste diepte aan te kunnen leggen. Ook verontreinigde ‘droge’ delen op het land rond de putten hebben we afgedekt om contact met verontreinigde grond tegen te gaan

We hebben eerst onderzocht hoe we de verontreiniging het beste konden aanpakken. . In deze specifieke situatie is gekozen voor afdichting omdat uit locatie onderzoek naar het bodem-watersysteem, de vervuiling en het gebruik, is gebleken dat een afdeklaag de meest effectieve oplossing is om te voorkomen dat het oppervlaktewater verontreinigd raakt.. Tijdens het onderzoek en de aanpak hebben we direct omwonenden betrokken bij onze plannen en de uitvoering. Het eigendom van ‘t Slijk is namelijk in particuliere handen. Sommigen eigenaren hebben een boot en willen graag naar de Vecht kunnen varen. Daar hebben we als waterschap rekening mee gehouden. Daarom blijft ’t Slijk voor hen bevaarbaar, ondanks de afdeklaag, Maar in de eerste plaats is het een prachtig natuurgebied dat niet geschikt is voor recreatie, maar wel als kraamkamer voor vis.’

De Vecht leeft weer

We zien dat de natuur zich aan het herstellen is. Het doorzicht is op sommige plaatsten al 1,5 meter. Dit is erg goed voor de planten groei en natuur onder water. Dat is een belangrijk teken dat het beter gaat. Nu ’t Slijk schoon is kan de natuur zich hier ook langzaam weer herstellen. De bedoeling is dat ’t Slijk in de toekomst een natuurlijke plek wordt waar vissen goed kunnen paaien.

Thijs Abels -Waternet

thijs.abels@waternet.nl


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond