Voortgang PFAS beleid decentrale overheden

Gepubliceerd 12 december 2019

Het Expertisecentrum PFAS heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Viewer PFAS-beleid overheden ontwikkeld. De viewer is gebaseerd op door de overheden aangeleverde informatie en geeft in een paar kaarten het beleid van gemeenten, provincies en waterschappen weer.

Viewer laat voortgang PFAS beleid zien

Deze viewer beoogt een snel en toegankelijk beeld te geven van de stand van zaken rondom het ontwikkelen van het PFAS-beleid van decentrale overheden, zoals een beleidsregel, nota bodembeheer of bodemkwaliteitskaart. De viewer is een tijdelijke webapplicatie waarmee de komende maanden snel inzichtelijk is op welke plaatsen decentraal beleid voor PFAS is of in ontwikkeling is. Lees verder op de website van het Expertisecentrum PFAS.

Bodemloket

De tijdelijke viewer staat los van de informatie over bodemkwaliteitskaarten die als aparte kaartlaag op de website bodemloket.nl beschikbaar is. Op basis van artikel 4.3.5 van de Regeling bodemkwaliteit zijn bevoegde overheden verplicht om de geografische bronbestanden van nieuw vastgestelde bodemkwaliteitskaarten binnen twee maanden na vaststelling beschikbaar te stellen aan Bodem+, zodat deze informatie publiekelijk toegankelijk kan worden gemaakt. Deze verplichting voor het aanleveren blijft dan ook ongewijzigd bestaan en staat los van de tijdelijke viewer voor PFAS beleid. (bron: Expertisecentrum PFAS)