Voortgangsbrief Staatssecretaris over duurzaam hergebruik van grond en AVI-bodemas

Gepubliceerd 9 september 2019

In een brief informeert de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer over de voortgang over diverse acties rond het thema duurzaam hergebruik van grond. De brief van 5 september 2019 gaat over de ketenanalyse (risico’s rond grondstromen),  AVI-bodemas, diepe plassen, thermisch gereinigde grond (TGG) en het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.

Voortgang op eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer

De kamerbrief laat zien welke acties en onderzoeken zijn uitgevoerd die in eerdere kamerbrieven van 11 december 2018 (duurzaam hergebruik van grond) en 18 november 2018 (AVI-bodemas) aan de Tweede Kamer zijn toegezegd. Ook reageert de Staatssecretaris op de knelpunten die in de uitvoeringspraktijk ervaren worden na publicatie van het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.

Analyse van de risico’s in de keten van grondstromen

In opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is door het RIVM een onderzoek uitgevoerd naar de grootste risico’s in de bodemketen rond grondstromen (ketenanalyse). Aan de hand van dit onderzoek zal de ILT - in samenwerking met de handhavingspartners - het toezicht prioriteren. Het onderzoek is voor het ministerie ook input voor de in uitvoering zijnde evaluatie van het kwalibo stelsel.

AVI-Bodemas

In de brief is ook aandacht voor een analyse die door de ILT en een aantal handhavingspartners is uitgevoerd naar de specifieke risico’s in de keten van AVI-bodemas. De Staatssecretaris kondigt aan dat in het vervolg op deze ketenanalyse zij samen met de sector en de ILT de mogelijkheid van een gezamenlijke aanpak voor het veilig en duurzaam gebruik van AVI-bodemassen gaat onderzoeken.

Diepe plassen

Rond diepe plassen geeft de Staatssecretaris aan dat in het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet een vergunningplicht is opgenomen in combinatie met een mer-beoordelingsplicht. Ook gaat de brief over invasieve soorten en de mechanismen rond de import van grond en baggerspecie (o.a. overleg met het buitenland en samenwerking rond toezicht).

Thermisch gereinigde grond (TGG)

De Staatssecretaris geeft aan dat overleg met de sector heeft plaatsgevonden om te onderzoeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van TGG te borgen en het vertrouwen in het product te herstellen. De eerste acties zijn hiervoor uitgevoerd. In het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is voor de toepassing van TGG een specifieke meldingsplicht opgenomen. (bron: Rijksoverheid.nl)