Wijziging Besluit bodemkwaliteit: versneld vaststellen van lokaal beleid voor PFAS

Gepubliceerd 18 december 2019

In het Staatsblad van 17 december 2019 staat een wijziging van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Met deze wijziging kan het bevoegd gezag sneller gebiedsspecifiek beleid vaststellen voor het toepassen van met PFAS verontreinigde grond en baggerspecie. De wijziging draagt bij aan het oplossen van problemen bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie. De wijziging treedt op 18 december 2019 in werking en geldt voor een periode van één jaar (tot 1 januari 2021).

Versnelde voorbereidingsprocedure

Via de wijziging van het Bbk is geregeld dat bij het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid niet altijd meer de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Bevoegd gezag kan er nog steeds voor kiezen deze procedure te volgen, maar de wettelijke verplichting om dat altijd te doen is geschrapt.

Bevoegd gezag

Een andere wijziging is dat het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS ook door het college van burgemeester en wethouders kan plaatsvinden in plaats van de gemeenteraad. Voor de regionale wateren mag dit plaatsvinden door het dagelijks bestuur in plaats van het algemeen bestuur van het waterschap. Wel moeten burgemeester en wethouders of het dagelijks bestuur van het waterschap eerst een openbare kennisgeving doen en kunnen zij op zijn vroegst een week daarna het besluit daadwerkelijk vaststellen.

Wijziging Bijlage 1

Een derde wijziging is dat PFAS opgenomen is in bijlage 1 bij het Besluit bodemkwaliteit als stoffen waarvoor in de Regeling bodemkwaliteit het meten verplicht kan worden gesteld. Dit is wenselijk om te kunnen bepalen of PFAS voldoet aan eventueel in de toekomst in de Regeling bodemkwaliteit op te nemen kwaliteitseisen.