In 2019 minder verontreinigde grond gereinigd

Gepubliceerd 10 juni 2020

In 2019 is bijna 1,9 miljoen ton verontreinigde grond procesmatig gereinigd. Dit een afname van circa 20% ten opzichte van voorgaande jaren: in 2018 werd 2,4 miljoen ton gereinigd. Dit blijkt uit de gezamenlijke cijfers van branchevereniging van de Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkers (NVPG) en Rijkswaterstaat Bodem+.

Grafiek procesmatig gereinigde grond in Nederland

Afname thermische reiniging en koude-immobilisatie verontreinigde grond

De afname is te zien bij alle verwerkingstechnieken, maar vooral de hoeveelheid thermisch gereinigde en geïmmobiliseerde grond nam, vergeleken met de voorgaande jaren, flink af. Opmerkelijk hierbij is dat de hoeveelheid geïmmobiliseerde grond tot 2019 nog een flinke groei vertoonde. Een reden hiervoor kan zijn dat de toepassing van het immobilisaat afhankelijk is van beschikbare (grote) projecten. Ook lijkt er sprake te zijn van ‘verdringing’ door bodemassen. In 2019 is namelijk wel aanzienlijk meer bodemas tot immobilisaat verwerkt dan in 2018.

Net als in de voorgaande jaren is de hoeveelheid thermisch gereinigde grond verder afgenomen, deze daling was fors van 611 kton in 2018 naar 239 kton in 2019. Ook de import van te reinigen verontreinigde grond nam, net als in 2018, wederom af. De geïmporteerde te reinigen grond betreft voornamelijk thermisch te reinigen grond. De afname werd al verwacht en is grotendeels veroorzaakt door dat het geringere aanbod van thermisch te reinigen grond (veel met organische stoffen verontreinigde locaties zijn in het verleden reeds gesaneerd) en de stagnatie in de afzetmogelijkheden voor thermisch gereinigde grond sinds 2017.

Grafiek procesmatig verwerkte grond in Nederland per techniek

Verder hebben ook andere aspecten een rol  gespeeld, bij de afname van de totaal hoeveelheid gereinigde verontreinigde grond, hierbij valt te denken aan de afronding van het huidige bodemsaneringsbeleid en vertraging van de uitvoering van bouw- en infrastructurele projecten door de problematiek rondom PFAS en stikstof.

Bij de verwerkte hoeveelheden andere verontreinigde minerale afvalstoffen, zoals teerhoudend asfalt (TAG) en zeefzand is in 2019 eveneens een afname te zien, maar aanzienlijk kleiner dan die bij grond. Daarom neemt de branche ook nieuwe initiatieven, zoals de reiniging van AEC-bodemassen en het (proef-)reinigen van met PFAS-verontreinigde grond.