Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen door Eerste Kamer

Gepubliceerd 19 februari 2020

Op 18 februari 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen. De Aanvullingswet bodem en geluid zijn de eerste twee van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet die nu zijn goedgekeurd door Tweede en Eerste Kamer. De aanvullingswetten voor natuur en grondeigendom volgen in 2020.

Met het voorstel voor de Aanvullingswet worden de regels over het beschermen en benutten van de bodem opgenomen in de Omgevingswet. Het bodembeleid berust op drie pijlers: het voorkomen van nieuwe verontreinigingen (preventie), het meewegen van bodemkwaliteit als onderdeel van de fysieke leefomgeving (toedeling functies) en het duurzaam en doelmatig beheren van historische verontreinigingen.

Infographic Vernieuwing stelsel omgevingsrecht

Instrumentarium Omgevingswet

De Aanvullingswet bodem maakt gebruik van het instrumentarium van de Omgevingswet. Belangrijke instrumenten zijn de zorgplicht, algemene regels (rijksregels) en decentrale regels.

De bestaande zorgplicht van de Wet bodembescherming wordt ingepast in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. De Aanvullingswet plaatst een aantal specifieke bepalingen voor bodem in de Omgevingswet, zoals enkele gedoogplichten en de toevalsvondst. In het Aanvullingsbesluit komen meer specifieke regels voor bodem, bijvoorbeeld voor saneren of grondwerk. Voor andere activiteiten kunnen de gemeenten regels opnemen in het omgevingsplan. Zij krijgen meer afwegingsruimte, passend bij de Omgevingswet.

De Aanvullingregeling bodem wordt in het voorjaar van 2020 in internet-consultatie gebracht. Op dit moment wordt die consultatie voorbereid. (bron: www.eerstekamer.nl)