Bodem in algemene regels onder de Omgevingswet: milieubelastende activiteiten

Gepubliceerd 31 augustus 2020

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan diverse milieubelastende activiteiten die een relatie hebben met de bodem. Voorbeelden hiervan zijn graven in de bodem, grootschalig tanken, opslaan van grond, baggerspecie en bouwstoffen en de aanleg van bodemenergiesystemen. Op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl is uitgebreide informatie beschikbaar over de regels voor deze milieubelastende activiteiten. Deze informatie is interessant voor iedereen die zich voorbereid op de Omgevingswet.

Besluit activiteiten leefomgeving

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan algemene regels voor milieubelastende activiteiten in de fysieke leefomgeving. Veel van deze activiteiten komen overeen met activiteiten die nu geregeld zijn in het Activiteitenbesluit. Voor bodem gaat het daarnaast om een deel van de regels uit het Besluit bodemkwaliteit en Besluit uniforme saneringen. Hoofdstuk 3 van het Bal is de richtingaanwijzer. Hierin staat welke paragrafen van hoofdstuk 4 en 5 van het Bal gelden en of sprake is van een vergunningplicht. In hoofdstuk 4 van het Bal staan de inhoudelijke regels zelf. In hoofdstuk 5 staan verder een aantal modules, zoals over bodemonderzoek en bodembeschermende voorzieningen.

Bodembescherming in algemene rijksregels Bal

Voor diverse milieubelastende activiteiten waarbij bodemverontreiniging kan ontstaan, staan in het Bal maatregelen die de bodem beschermen. Het Bal verwijst daarbij naar modules voor bodembeschermende voorzieningen, eindonderzoek bodem, integraal PRTR-verslag (milieujaarverslag) en voorafgaand bodemonderzoek. Op de website staat uitleg over bodembescherming in de algemene regels van het Bal, uitleg over inhoudelijke regels bij diverse milieubelastende activiteiten en de verschillende bodemmodules.

Activiteiten graven, saneren, opslaan en toepassen

Het Aanvullingsbesluit bodem voegt aan het Bal een aantal milieubelastende activiteiten toe, namelijk het graven en saneren van bodem, maar ook op het opslaan en toepassen van grond en baggerspecie en het toepassen van bouwstoffen. De regels van deze activiteiten geven invulling aan de doelstellingen van duurzaam bodembeheer, zorgvuldig omgaan met afvalstoffen en de circulaire economie. Op de website staat een overzichtspagina met deze activiteiten. Op deze pagina staan links met uitgebreide uitleg over de inhoudelijke regels, waaronder het toepassingsbereik, meldverplichting en inhoudelijke voorschriften. Ook staat beschreven wat de belangrijkste wijzigingen zijn met de huidige regelgeving.

Bij de activiteiten graven en saneren kan afvalwater vrijkomen. De lozingsroute bepaalt wie bevoegd gezag is en welke regels van toepassing zijn. Op de pagina over lozen staat dit uitgelegd.

Meer informatie

Op de themapagina bodem is nog veel informatie te vinden over bodem onder de Omgevingswet. Bijvoorbeeld over de relatie tussen bodem en grondwater en de verschillende instrumenten uit de Omgevingswet, zoals de omgevingsvisie of het omgevingsplan. Dit dossier is nog in opbouw. Regelmatig komt er nieuwe informatie en uitleg beschikbaar.

Heeft u vragen over (bodem en) de Omgevingswet? Neemt u dan contact op met de medewerkers van het Informatiepunt Omgevingswet.