Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater

Gepubliceerd 9 maart 2020

Door het RIVM zijn Indicatieve Niveaus van Ernstige Verontreiniging (INEV’s) voor PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater vastgesteld. Deze kunnen worden gebruikt om de risico’s van locaties met verhoogde gehalte PFAS te bepalen.

INEV’s voor PFOS, PFOA en GenX

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is door het RIVM een advies met toelichting opgesteld voor de vaststelling van Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV’s) in de bodem voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX.

Voorlopige interventiewaarden

De INEV’s zijn voorlopige interventiewaarden. Voor PFOS , PFOA en GenX zijn er nog geen interventiewaarden bepaald.

Als er bij onderzoek gehalten of concentraties PFOS, PFOA of GENX boven de INEV’s worden aangetroffen is er sprake van ernstige bodemverontreiniging. Bevoegde overheden bepalen dan of de bodemverontreiniging met spoed of op termijn moet worden gesaneerd. Zo’n sanering is nodig als er onaanvaardbare risico’s zijn voor mensen of het milieu.

INEV’s en de normen uit het Tijdelijk Handelingskader

De INEV’s  voor PFOS, PFOA en GenX en de normen uit het Tijdelijk Handelingskader voor het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie hebben verschillende doelen en bestaan naast elkaar.

De normen uit het tijdelijk handelingskader gaan over het toepassen en hergebruiken van licht verontreinigde grond en bagger.

De INEV’s zijn bedoeld om verontreiniging te beoordelen met een beperkte omvang en met hoge gehaltes of concentraties als gevolg van de aanwezigheid lokale bronnen van verontreiniging. In die situaties is niet de vraag of de grond voor langere tijd geschikt is voor het gebruik, maar of er sprake kan zijn van onaanvaardbare risico’s waardoor maatregelen nodig zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie wordt verwezen naar het nieuwsbericht, het advies van het RIVM, de bijbehorende toelichting en de vraag-en-antwoordrubriek over de INEV’s voor PFAS op de website van het RIVM.


Zie ook