Internetconsultatie Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet

Gepubliceerd 4 maart 2020

Van 3 tot en met 31 maart 2020 vindt de internetconsultatie van de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet plaats. De Aanvullingsregeling is na het Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit het derde onderdeel van het Aanvullingspoor bodem. De concept Aanvullingsregeling voegt enkele bepalingen aan de Omgevingsregeling toe. De Aanvullingsregeling bevat ook regels die andere ministeriële regelingen wijzigen of intrekken.

Aanvullingsregeling wijzigt Omgevingsregeling

Deze Aanvullingsregeling vult de Omgevingsregeling aan met regels die nodig zijn voor de toepassing van de Aanvullingswet bodem en het Aanvullingsbesluit bodem. Het gaat om locatiegebonden, uitvoeringstechnische, administratieve of meet- en rekenvoorschriften. Voorbeelden hiervan zijn het aanwijzen van normdocumenten zoals NEN-normen, de begrenzing van mijnsteengebieden en het aanwijzen van berekeningsmethodes zoals Sanscrit en de Risicotoolbox grondwater. Daarnaast gaat het om gegevens en bescheiden die horen bij een aanvraag om een omgevingsvergunning of een gedoogplichtbeschikking.

Wijzigingen of intrekken van andere regelingen

De concept Aanvullingsregeling wijzigt andere regelingen of trekt deze in, zoals bijvoorbeeld de Regeling uniforme saneringen. Bij het wijzigen van regelingen gaat het om het schrappen, wijzigen of vervangen van de verwijzingen naar andere regelgeving of aanpassingen in de terminologie.

Wijziging Regeling bodemkwaliteit volgt later

De regels over grond, baggerspecie en bouwstoffen die in de Regeling bodemkwaliteit staan, zijn niet opgenomen in de Aanvullingsregeling. Er is een aparte regeling in voorbereiding die de Regeling bodemkwaliteit aanpast aan de Omgevingswet. Deze regeling zal later dit voorjaar in consultatie gaan.

Aanvullingswet en Aanvullingsregeling

De Aanvullingsregeling is een uitwerking van de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet. De Aanvullingswet is op 18 februari 2020 door de Eerste Kamer aangenomen.