Jaarbericht UP 2019 gepubliceerd

Gepubliceerd 19 maart 2020

Het jaarbericht Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond is gepubliceerd. In dit jaarbericht geeft het Uitvoeringsprogramma een beeld van de activiteiten van 2019; de successen, de uitdagingen en de leermomenten. In de diverse kaders worden concrete voorbeelden en mijlpalen geschetst.

In 2019 werden de effecten van de inspanningen van de convenantspartijen (gericht op een duurzaam beheer en gebruik van bodem en ondergrond) nog zichtbaarder. Allereerst door opschaling: er zijn veel producten ontwikkeld, er is verder gewerkt aan de bewustwording bij de doelgroepen én de praktijk is aan de slag. Daarnaast wordt er steeds meer gebruik gemaakt van al bestaande netwerken en kennis. Kennis, ervaring, mensen en organisaties worden steeds beter met elkaar verbonden en het werd duidelijk dat het geheel meer is dan de som der delen. Daarbij geven de actuele maatschappelijke opgaven, waar bodem en ondergrond een belangrijke bijdrage kunnen leveren (zoals bodemenergie, geothermie en klimaatadaptatie), ook een impuls aan de bewustwording van onvermijdelijke keuzes in het gebruik van bodem en ondergrond.


In 2019, een tijd met veel maatschappelijke en politieke druk op de sector (o.a. komst van de Omgevingswet, veel media-aandacht en de PFAS-crisis), is gebleken dat je met een gezamenlijke ambitie vastgelegd in een convenant en ondersteund met een stabiele netwerkstructuur, toch volop voortgang kunt boeken met de gemaakte afspraken. De sleutel: ondersteunen van de samenwerking rond gezamenlijke lange termijn ambities in de regio en zo weinig mogelijk laten afleiden door de waan van de dag. De bestaande netwerken maken het juist mogelijk elkaar te vinden in een crisissituatie en door een gezamenlijke zoektocht tot werkbare oplossingen te komen.


Het Uitvoeringsprogramma (UP) van het Convenant Bodem en Ondergrond signaleert, agendeert en faciliteert in de balans tussen duurzaam beheer en gebruik van bodem en ondergrond en verbindt de convenantspartijen daarin. Mede door deze rollen en het vehikel dat het convenant vormt, vinden alle partijen steeds meer hun weg binnen én buiten deze sector. De gedeelde ambitie helpt vorm te geven aan plannen en voedt de persoonlijke connectie. De partijen kwamen tot het inzicht dat we niet altijd aan één en dezelfde opgave werken, maar wel gezamenlijk werken aan een zo optimaal mogelijke combinatie van functies in bodem en ondergrond. Samen op koers naar een duurzaam beheer en gebruik van bodem en ondergrond.

Het UP werkt vooral achter de schermen en is niet altijd zichtbaar, maar de zaadjes die de afgelopen jaren zijn gezaaid, zijn in een vruchtbare bodem gevallen en beginnen tot bloei te komen.