Jaarrapportage Bodem+ 2019 gepubliceerd

Gepubliceerd 16 maart 2020

In de jaarrapportage van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2019 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen hebben uitgevoerd. Ook verantwoorden we onze financiën en kunt u lezen welke activiteiten en projecten zijn afgerond.

Rijkswaterstaat Bodem+ streeft naar een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem. Daarbij vormen we een schakel tussen beleidsvorming door het Rijksoverheid en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen.

Belangrijke resultaten in 2019

In 2019 zijn belangrijke producten opgeleverd en lijnen uitgezet voor de herorganisatie van verantwoordelijkheden, de beleidstransitie en de kennisinfrastructuur in ons beleidsveld. De Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet zijn inmiddels goedgekeurd door de Eerste Kamer. De ontwerp-Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet is in internetconsultatie.

De bevoegde overheden die betrokken zijn bij de Wet bodembescherming blijven op koers voor afronding van de spoedopgave op het gebied van bodemsaneringen, maar een verdere versnelling in 2020 zal nodig zijn. Ook Rijkswaterstaat zelf heeft haar eigen MeerjarenProgramma Bodemsanering inmiddels afgerond en belegt de verdere afronding sinds 2019 bij de regionale directies. Bij veel provincies en gemeenten lopen trajecten om de bodemtaken in 2021 ‘warm’ over te dragen aan de gemeenten. Voor kennisontwikkeling en -innovatie is inmiddels €8,2 miljoen geïnvesteerd in
32 regioprojecten en 30 kennisprojecten. Daarbij zijn in totaal ruim 180 decentrale overheden betrokken. In november 2020 vieren we de successen van het Convenant Bodem en Ondergrond op een Flexival en worden de bestuurlijke afspraken gemaakt voor de periode vanaf 2021.

Meer dan andere jaren was in 2019 inzet nodig om stagnaties in het hergebruik van grond en baggerspecie volgens de vigerende regelgeving te verhelpen. We werkten zeer actief mee aan het Tijdelijke handelingskader PFAS van juli 2019, actualisatie daarvan in december en inrichting van een landelijk Kennisplein PFAS. Om de stagnatie in de afzetmarkt van thermisch gereinigde grond vlot te trekken ondersteunden we de Inspectie Leefomgeving en Transport en het ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat bij het in beeld brengen van de voorraden van thermisch gereinigde grond bij betrokken bedrijven. Het nieuwe milieuhygiënische toepassingskader hergebruik in diepe plassen is bijna gereed, evenals de landelijke inventarisatie van AEC-bodemas werken en monitoring daarvan. De beleidsevaluatie kwaliteitsborging in bodembeheer is bijna gereed.

De baten en kansen van het bodem- en grondwatersysteem zijn inmiddels goed verankerd in het Deltaprogramma, spoor Ruimtelijke adaptatie. Daar werken we stevig aan mee. Ook bodemdaling staat, zeker na de extreem droge zomers van 2018 en 2019 en toenemende zorgen van CO2-uitstoot en aandacht hiervoor in het Klimaatakkoord en de Klimaatwet. Wij focussen ons daarbij op het Nationaal kennisprogramma bodemdaling en het Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat (NKWK).