Jaarverslag Informatiepunt WVL over 2019

Gepubliceerd 14 april 2020

Binnen het Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) werken verschillende helpdesks samen en geven uitleg over milieuregelgeving en daarbij horende instrumenten zoals meldapplicaties. In 2019 zijn 26.624 vragen gesteld en zijn de verschillende websites 8,5 miljoen maal bezocht. Onze klanten waarderen ons met een 7,3 als gemiddeld cijfer. Dat en nog veel meer staat vermeld in het jaarverslag van het Informatiepunt WVL over 2019 (pdf, 2.8 MB).

Iets minder vragen dan in 2018; veel vragen over PFAS en PAS

Het aantal in 2019 gestelde vragen was iets lager dan in 2018 (-2%). De afname is grotendeels veroorzaakt door een daling van het aantal vragen over het Landelijk asbest volgsysteem (LAVS) (-28%), asbest (-27%) en het Omgevingsloket online (OLO) (-20%). Vergeleken met 2018 zijn daarentegen juist meer vragen gesteld over de Omgevingswet (+ 91%), Activiteitenbesluit en AIM-module (+65%) en Bodem (+29%). De overige onderwerpen laten een stabilisatie van het aantal vragen zien. De verwachting voor 2020 en de jaren daarna is dat het aantal vragen over de Omgevingswet fors zal stijgen.

Circa 60% van de vragen is digitaal (via de contactformulieren of e-mail) gesteld en 33% telefonisch. Het restant is binnengekomen via andere loketten (0800-8002) of organisaties zoals rijksoverheid.nl of Antwoord voor Bedrijven.

In 2019 was in de media en in de politiek veel aandacht voor stikstof (PAS) en PFAS. Nieuwe regels zorgden voor stagnatie van projecten. Ook aan het Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) zijn vragen over deze onderwerpen gesteld, vooral over PFAS. Andere actuele onderwerpen waarover vragen zijn gesteld, zijn plastic afval, Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), het niet doorgaan van het asbestdakenverbod, chroom 6, droogte, maar ook zaken als de snelheidsverlaging en verlichting langs snelwegen.

Websitebezoek: steeds meer interesse in de Omgevingswet

De verschillende thematische websites over de onderwerpen waarover het Informatiepunt vragen afhandelt, zijn in 2019 bijna 8,5 miljoen keer bekeken. Dit is een stijging van 3 miljoen ten opzichte van 2018. Relatief is het aantal paginaweergaven van de websites infomil.nl (door aanpassing cookie-instellingen), aandeslagmetdeomgevingswet.nl (Informatiepunt Omgevingswet) en bodemplus.nl (door PFAS) het meest toegenomen. In 2020 gaat onze aandacht naar het uitbreiden van informatie over de Omgevingswet op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl, waaronder een migratie van een groot deel van de informatie op de websites van InfoMil, Bodem+ en helpdesk Water.

Helpdesk Bodem+

In 2019 zijn er 3.785 vragen gesteld (+29% ten opzichte van 2018). De stijging van het aantal vragen is veroorzaakt door extra vragen over PFAS in de tweede helft van het jaar. Deze vragen gingen over de interpretatie van het tijdelijk handelingskader PFAS in combinatie met de regels uit het Besluit bodemkwaliteit en afzetmogelijkheden van met PFAS verontreinigde grond en baggerspecie. Op de website is in juli 2019 een kennisplein over het tijdelijk handelingskader PFAS ingericht, die de maanden erna verder is uitgebreid. Dit onderdeel is veel bezocht. Het totale aantal bezoeken aan de website bodemplus.nl nam daardoor met 37% toe.

In het klanttevredenheidsonderzoek geven onze klanten ons een gemiddeld cijfer van 8,0. Zij waarderen de deskundigheid, kwaliteit van beantwoording en de snelle doorlooptijd. Gerichte beantwoording is een aandachtspunt. Lees meer op pagina 4 van het jaarverslag van het Informatiepunt WVL over 2019 (pdf, 2.8 MB).


Wat is het Informatiepunt WVL?

Het Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) is de centrale ingang waar professionals terecht kunnen met hun inhoudelijke vragen over de werkvelden van het organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) van Rijkswaterstaat.

Zoektermen website