Kamerbrief voortgang aanpak PFAS grond en baggerspecie april 2020

Gepubliceerd 16 april 2020

Op 15 april 2020 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een kamerbrief over de voortgang van de aanpak van PFAS in bodem verstuurd. Met deze brief wil zij de Tweede Kamer informeren over de planning van de onderzoeken die in uitvoering zijn en over een aantal acties die zijn toegezegd bij eerdere Kamerdebatten. Ook zijn de resultaten van het ringonderzoek PFAS bij laboratoria beschikbaar.

Resultaten van het ringonderzoek analyses op PFAS

Het ringonderzoek is uitgevoerd onder negen laboratoria om de nauwkeurigheid van de analyses van PFAS in grond en sediment te bepalen. De conclusie van het RIVM op basis van het ringonderzoek is dat de precisie en de juistheid (spreiding) van de laboratoria bij de analyse van PFAS in grond en sediment over het algemeen goed is.

Capaciteit van baggerdepots

Hoewel de totale capaciteit van de rijksbaggerdepots voldoende is, werken de huidige acceptatiecriteria beperkend voor het accepteren van PFAS-houdende baggerspecie die niet met andere stoffen sterk verontreinigd is. Ook verschillen de acceptatiecriteria per depot. Rijkswaterstaat is nu in overleg met de bevoegde gezagen en de ILT om de voorwaarden in de vergunningen te wijzigen. Dit zodat de depots dezelfde acceptatiecriteria hanteren en ook baggerspecie mogen bergen die alleen met PFAS is verontreinigd.

Tijdlijn onderzoeken en definitief handelingskader

Als bijlage bij de kamerbrief is een tijdlijn opgenomen waarin vermeld staat wanneer de verschillende PFAS onderzoeken in 2020 en 2021 gereed zijn. Dit zijn onderzoeken die zich richten op het creëren van ruimte binnen het tijdelijk handelingskader maar ook voor het opstellen van het definitief handelingskader. Voor het opstellen van het definitief handelingskader PFAS en de algemene methodiek voor Zeer Zorgwekkende Stoffen is een structurele samenwerking opgezet met de medeoverheden, kennis-instellingen en het bedrijfsleven, onder andere via het inrichten van een stakeholdersoverleg.

Andere onderwerpen

Tot slot gaat de brief ook in op een aantal andere onderwerpen:

  • impact PFAS-beleid op bedrijfsleven
  • antwoord op een vraag over het aanleggen en opvullen van sloten
  • voortgang van het onderzoek naar aandachtslocaties en Indicatief niveau Ernstige Verontreinigingen
  • website PFAS-vrije producten in het VK