Onderdeel Aardkundige waarden geactualiseerd

Gepubliceerd 20 augustus 2020

Onderdeel ‘Aardkundige waarden’ op bodemrichtlijn.nl is door Tauw geactualiseerd. Het is compacter gemaakt en ruim 100 verwijzingen zijn toegevoegd: een verdubbeling.

Actualisatie

Het onderdeel is nu als volgt opgebouwd:

  1. Fysisch-geografische informatie over wat aardkundige waarden zijn in Nederland en hoe deze zijn ontstaan;
  2. Informatie over het voorkomen van aardkundige waarden in Nederland, onderverdeeld naar landschapstypen;
  3. Informatie over het voorkomen van aardkundige waarden per provincie en de wijze van bescherming van aardkundige waarden op nationaal en provinciaal niveau;
  4. Informatie over de samenhang van aardkundige waarden met andere werkvelden, maatschappelijke ontwikkelingen en bodemthema's

Aardkundige waarden

Over het algemeen wordt het begrip aardkundige waarde omschreven als die onderdelen van het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied. Het zijn verschijnselen die zijn ontstaan door wind, water, ijs of tektoniek. Dit kunnen bijvoorbeeld belangrijke landschapsvormen zijn of variatie in geologie. Onder het begrip vallen geomorfologische, geologische, bodemkundige en geohydrologische verschijnselen, zoals stuifzandgebieden, dekzandruggen, hoogveengebieden en stuwwallen. Deze aardkundige waarden kunnen zichtbaar zijn aan het oppervlak, of afgedekt door sediment in de ondergrond.

Aardkundige waarden hebben betrekking op de niet-levende natuur en vormen ons aardkundig erfgoed. De begrippen aardkundige waarde of aardkundig erfgoed worden regelmatig door elkaar gebruikt. In Europa spreken we over ‘geoheritage’.

Speciale groepen van aardkundige waarden worden aardkundig waardevolle gebieden genoemd. Dit zijn zeldzame gebieden die nauwelijks door menselijke ontwikkelingen zijn aangetast of die belangrijk zijn als wetenschappelijke referentie.

Er is geen landelijke wetgeving voor aardkundige waarden. Sommige provincies hebben hun ambities voor aardkundige waarden opgenomen in bijvoorbeeld hun omgevingsvisie. Deze invulling verschilt dus per provincie. Ook op gemeentelijk niveau wordt vaak een eigen invulling gegeven aan de provinciale ambities.