Start internetconsultatie Basisregistratie ondergrond (BRO) tranche 3

Gepubliceerd 26 maart 2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt het Besluit basisregistratie ondergrond voor dat betrekking heeft op de derde tranche van deze basisregistratie. Deze derde tranche voorziet in de volgende serie van 6 registratieobjecten. De wet basisregistratie ondergrond is reeds op 1 januari 2018 voor de eerste tranche in werking getreden, de tweede tranche op 1 januari 2020. De derde tranche kan in werking treden als de regelgeving die daarvoor nodig is, gereed is.

Geef uw reactie

De consultatie is gestart op 25-03-2020 en heeft als einddatum 22-04-2020. Geef uw reactie via internetconsultatie. Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Via de Wet basisregistratie ondergrond beoogt de overheid de informatievoorziening over de ondergrond sterk te verbeteren door die gegevens te standaardiseren en aan zowel de overheid als aan anderen ter beschikking te stellen. De basisregistratie ondergrond zal uiteindelijk een veelheid van informatie bevatten over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond. Ondergrondgegevens die in de basisregistratie ondergrond zijn opgenomen, zijn voor iedereen beschikbaar voor hergebruik. Bestuursorganen zijn verplicht om de informatie in de basisregistratie ondergrond te gebruiken, wanneer zij gegevens over de ondergrond nodig hebben. Daarnaast is het niet nodig om gegevens aan bestuursorganen te leveren als die reeds in de basisregistratie zijn opgenomen.

In de Wet basisregistratie ondergrond is geregeld dat bestuursorganen (bronhouders genaamd) verplicht brondocumenten over bepaalde registratieobjecten moeten aanleveren. Dit besluit voorziet in de aanwijzing van de brondocumenten die in het kader van de derde tranche door bronhouders geleverd dienen te worden. Het betreft brondocumenten met betrekking tot de registratieobjecten:

 • booronderzoek – bodemkundige boormonsteranalyse
 • booronderzoek – geologische boormonsterbeschrijving
 • wandonderzoek – bodemkundige wandmonsteranalyse
 • grondwatermonitoringnet
 • grondwatersamenstellingsonderzoek
 • grondwaterstandsonderzoek

Dit besluit raakt direct alle bestuursorganen die gegevens over de bodem en de ondergrond (laten) inwinnen en gebruiken, te weten:

 • gemeenten
 • provincies
 • waterschappen
 • ministers/ministeries
 • zelfstandige bestuursorganen

Alle partijen die voor deze bestuursorganen de gegevens over de bodem en de ondergrond (helpen) genereren, zoals:

 • sondeerbedrijven
 • bodemkundige bedrijven
 • ingenieursbureaus
 • bouwbedrijven
 • drinkwaterbedrijven
 • softwareleveranciers

(bron: 
https://www.internetconsultatie.nl/basisregistratieondergrondtranche3 )