Verkenning kansen gebiedsgericht grondwaterbeheer

Gepubliceerd 22 juli 2020

Samen aan de slag

Zijn er gebieden met (resterende) bodem- en grondwaterverontreinigingen die effectief op gebiedsschaal kunnen worden opgepakt en beheerd? En hoe zou deze gebiedsgerichte aanpak vorm kunnen krijgen? Deze vragen vormden ruim twee jaar geleden het startpunt voor een verkenning op initiatief van de provincie Limburg naar kansen voor gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB).

De Wet bodembescherming (Wbb) verdwijnt en de Omgevingswet (Ow) doet zijn intrede. Daarmee staan overheden – provincies, gemeenten en waterschappen – voor een flinke uitdaging op het gebied van het omgaan met (resterende) grondwaterverontreinigingen en het formuleren van beleid hiervoor. Overleg tussen en samenwerking met de verschillende actoren is daarbij essentieel. Dit terwijl de interactie tussen ‘bodem’ en ‘water’ tot op heden lastig lijkt te zijn en het gewenste samenspel nog niet goed van de grond gekomen is. Medio 2017 startte op initiatief van de provincie Limburg het project ‘Verkenning kansen gebiedsgericht grondwaterbeheer’ met het doel te onderzoeken hoe het anders kon.

Basis voor gebiedsgerichte afspraken

Wat begon als een ‘verkenning’, is inmiddels een traject met een veel bredere betekenis geworden: het vormt een basis voor de warme overdracht van taken van de provincie naar gemeenten, voor het tot stand brengen van samenwerking tussen partijen en daarmee voor een op de Omgevingswet voorbereide toekomst. Het verbinden van de veelal nog sectoraal gescheiden beleidsterreinen ‘bodem en grondwaterkwaliteit’ en ‘kwaliteit oppervlaktewater’ is binnen het traject een belangrijk uitgangspunt geworden.

De aanpak heeft ertoe geleid dat de interactie tussen ‘bodem’ en ‘water’ daadwerkelijk tot stand is gebracht. Hiermee is de basis gelegd voor het uitwerken van zogeheten ‘gebiedsgerichte afspraken (GGA)’.

Notitie is geen blauwdruk, maar inspiratiebron

Het UP heeft het bureau Bioclear earth opdracht gegeven het in Limburg doorlopen traject op te tekenen in de vorm van de notitie ‘Verkenning naar kansen voor gebiedsgericht grondwaterbeheer’. Deze notitie beschrijft hoe binnen het Limburgse project zaken als ‘gebiedsgericht grondwaterbeheer’, ‘warme overdracht’, ‘omgevingswet’, ‘duurzaam gebruik van de ondergrond’ en ‘Kaderrichtlijn Water’ met elkaar zijn verbonden. Tevens is in de notitie in kaart gebracht wat de resterende aandachtspunten zijn om de transitie naar de Omgevingswet te kunnen verbeteren of versnellen.

De in de notitie beschreven aanpak is overigens zeker niet bedoeld als blauwdruk, maar meer als inspiratiebron voor het opzetten van gesprekken over het gezamenlijk beheer van de grondwaterkwaliteit.