Wijziging Bvsbi ten behoeve van beëindiging AVI-bodemas als IBC-bouwstof

Gepubliceerd 19 augustus 2020

Op 14 juli jl. is de voorpublicatie van het wijzigingsbesluit Besluit vrijstelling stortverboden buiten inrichtingen (Bvsbi) aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Het wijzigingsbesluit voorziet in de beëindiging van de toepassing van avi-bodemas als IBC-bouwstof vanaf 1 januari 2021, met een overgangsperiode voor het opmaken van bestaande voorraden tot 1 juli 2021.

Dat de mogelijkheid van toepassen van IBC-bouwstoffen wordt beëindigd, komt voort uit een Green Deal  Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas. Het was aanvankelijk de bedoeling het verbod van toepassing van AVI-bodemas als IBC-bouwstof mee te nemen in het kader van de Omgevingswet. In het Besluit activiteiten leefomgeving op grond van de Omgevingswet wordt voorzien in de beëindiging van de mogelijkheid van het toepassen van alle IBC-bouwstoffen.

Inmiddels is de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschoven naar 1 januari 2022. De invoering van het verbod gaat hierdoor te veel achterlopen bij de afspraken die in de Green Deal zijn gemaakt. Dit is ook beleidsmatig ongewenst. Daarom wordt het verbod om AVI-bodemas als IBC-bouwstof toe te passen, alsnog ingevoerd via een wijziging van de geldende regelgeving in afwachting van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
(bron: Staatscourant 2020 35191)