Wijziging Regeling bodemkwaliteit (actualisering verwijzingen normdocumenten 2020)

Gepubliceerd 8 juni 2020

Op 8 juni 2020 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. Deze treedt een dag later in werking. Behalve actualisatie van bijlage B, C en D is een wijziging over bodemenergie doorgevoerd, zijn uitvoeringsvraagstukken over asbest opgelost en is een foutieve verwijzing in artikel 4.10.2 hersteld. Ook is Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen geactualiseerd.

Actualisatie en nieuwe normdocumenten

Met deze wijziging van de Regeling bodemkwaliteit worden diverse normdocumenten in bijlage C en D geactualiseerd. Zo zijn in BRL SIKB 1000, 2000, 6000, 7000 en 7500 steeds twee dezelfde wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben te maken met de verlengingsaudit en de harmonisatie van het kwaliteitssysteem.

Naar aanleiding van eerdere aanpassingen aan bijlage H van de regeling zijn BRL 2307-2 (AEC-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken) en BRL 9315 (geëxpandeerde kleikorrels voor ongebonden toepassing in werken) geactualiseerd. Daarnaast zijn diverse wijzigingen in BRL 2506-2 (Recyclinggranulaten) en BRL 9313 (Zand uit dynamische wingebieden) doorgevoerd.

Ook zijn in bijlage C twee nieuwe BRL-en opgenomen, namelijk BRL 9331 Geblazen glasgranulaat en BRL 5078 Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten.

In bijlage B is een verwijzing naar de Circulaire bodemsanering geactualiseerd.

Accreditatie bodemenergie

Voor bodemenergie geldt voortaan een accreditatieplicht voor de afgifte van certificaten van bodemenergiesystemen. Dit volgt uit het gewijzigde artikel 2.2. Rbk.

Uitvoeringsvraagstuk asbest

Verder zijn uitvoeringsvraagstukken over asbest in artikel 4.3.3. Rbk opgelost en is een foutieve verwijzing in artikel 4.10.2 Rbk hersteld.

Wijziging Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen

Tot slot is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen te actualiseren. Hierin bleek nog een verwijzing voor te komen naar een normdocument (NEN 7345) dat al in 2015 in een ander normdocument (NEN 7375) is opgegaan.

Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen verwijzen we naar de publicatie in de Staatscourant.


Zie ook