Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet gepubliceerd in Staatsblad

Gepubliceerd 25 februari 2021

Het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is op 25 februari 2021 gepubliceerd in het Staatsblad. Met de publicatie van dit Aanvullingsbesluit is een belangrijke stap gezet in de totstandkoming van de nieuwe wet- en regelgeving voor bodem onder de Omgevingswet.

Aanvullingsspoor bodem

Het aanvullingsspoor bodem voegt het thema bodem en ondergrond toe aan de Omgevingswet en de onderliggende regelgeving. De Aanvullingswet, het Aanvullingsbesluit en de Aanvullingsregeling Bodem vormen gezamenlijk een van de vier aanvullingssporen die bij de Omgevingswet horen. De andere drie gaan over grondeigendom, geluid en natuur.

Het Aanvullingsbesluit bodem is de uitwerking van de eerder gepubliceerde Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Met het Aanvullingsbesluit zijn regels toegevoegd aan de besluiten (AMVB’s) onder de Omgevingswet, zoals het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Ook wijzigt het Aanvullingsbesluit andere regelgeving of trekt het andere regelgeving in. In het voorjaar van 2021 volgt de publicatie van de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet in de Staatscourant.

Drie pijlers

Het kader voor de regels in het Aanvullingsbesluit is gevormd door de drie pijlers uit de Aanvullingswet:

  1. het beschermen van de bodem tegen nieuwe verontreinigingen en aantastingen
  2. het evenwichtig toedelen van functies aan locaties
  3. het duurzaam en doelmatig beheren van de resterende historische verontreinigingen en aantastingen

Het doel van het bodembeleid is om een balans aan te brengen tussen de bescherming van de gezondheid van de mens, het behoud van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier en het geven van ruimte aan maatschappelijke activiteiten op of in de bodem.

Regels voor milieubelastende activiteiten

In het Aanvullingsbesluit zijn algemene regels toegevoegd aan het Bal voor een aantal milieubelastende activiteiten. Het gaat om activiteiten zoals graven in bodem, saneren van de bodem, opslaan van grond- en baggerspecie, toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie en het aanbrengen van meststoffen. Ook staan er de regels voor voorafgaand bodemonderzoek. De nieuwe regels komen in de plaats van de bestaande regels voor het beheer van bodemkwaliteit, zoals de Wet bodembescherming, een deel van het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen.

Instructieregels en de bruidsschat

Daarnaast zijn er in het Aanvullingsbesluit instructieregels gesteld voor het bouwen op verontreinigde grond, het toepassen van grond- en baggerspecie en een grondwatersanering. Deze instructieregels zijn een aanvulling op het Besluit kwaliteit Leefomgeving (Bkl). Het Aanvullingsbesluit bevat ook een aanvulling op het Invoeringsbesluit, die bestaat uit enkele toevoegingen van bodemregels aan de bruidsschat voor het omgevingsplan.

Gewijzigd Besluit bodemkwaliteit

Het aanvullingsbesluit trekt ook huidige regelgeving in, zoals het Besluit uniforme saneringen. Verder wijzigt het andere regelgeving, zoals het Besluit bodemkwaliteit. In het gewijzigde Besluit bodemkwaliteit blijven de regels staan voor kwaliteitsborging van het bodembeheer (kwalibo), milieuverklaringen bodemkwaliteit en handelingen met bouwstoffen. Begin maart zal internetconsultatie van de ontwerp wijziging Regeling bodemkwaliteit (Regeling bodemkwaliteit 2021) starten.

Informatie over bodem en de Omgevingswet

Op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl staat een themapagina over bodem en de Omgevingswet. Hier is diverse informatie en uitleg over de nieuwe regelgeving en de kerninstrumenten van de Omgevingswet te vinden.


Zie ook