Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet gepubliceerd in Staatscourant

Gepubliceerd 2 juni 2021

De Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet is op 1 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. De Aanvullingsregeling bodem vult de Omgevingsregeling aan met regels voor het thema bodem. Hiermee zijn alle onderdelen van het aanvullingsspoor bodem gereed.

Aanvullingsspoor bodem

Het aanvullingsspoor bodem voegt het thema bodem en ondergrond toe aan de Omgevingswet en de onderliggende regelgeving. De Aanvullingswet, het Aanvullingsbesluit en de Aanvullingsregeling Bodem vormen gezamenlijk een van de vier aanvullingssporen die bij de Omgevingswet horen. De andere drie gaan over grondeigendom, geluid en natuur.

De Aanvullingsregeling bodem is de uitwerking van de eerder gepubliceerde Aanvullingswet bodem Omgevingswet en het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet. Met de Aanvullingsregeling bodem is de Omgevingsregeling aangevuld met regels die voortkomen uit de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit

Inhoudelijke wijzigingen Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. Er staan vooral technische en administratieve regels in. De belangrijkste toevoegingen aan de Omgevingsregeling zijn:

  • de geometrische begrenzing van de herkomstgebieden en toepassingsgebieden van mijnsteen en vermengde mijnsteen (bij het toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen)
  • aanwijzing van enkele normdocumenten, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van voorafgaand bodemonderzoek
  • aanwijzen van de Risicotoolbox bodem van het RIVM voor het berekenen van de grenswaarde voor de toelaatbare kwaliteit van de bodem voor het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie
  • te verbinden voorschriften aan de omgevingsvergunning voor het op of in de bodem brengen van zuiveringsslib
  • te verstrekken gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor enkele milieubelastende activiteiten (o.a. opslaan van grond of baggerspecie) en lozingsactiviteiten (o.a. bij het opvullen van een diepe plas)
  • te verstrekken gegevens en bescheiden bij een gedoogplichtbeschikking voor de zorgplicht of een ongewoon voorval

Wijzigen en intrekken van andere regelingen

De Aanvullingsregeling wijzigt ook andere regelgeving, waaronder de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond. Verder trekt het bestaande regelgeving in, bijvoorbeeld de Regeling uniforme saneringen. De Aanvullingsregeling bodem wijzigt niet de Regeling bodemkwaliteit. Hiervoor is een apart traject. De ontwerp Regeling bodemkwaliteit 2021 was in het voorjaar van 2021 in internetconsultatie. Publicatie van deze wijziging volgt later.

Informatie over bodem en de Omgevingswet

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving staat een themapagina over bodem en de Omgevingswet. Daar vindt u diverse informatie en uitleg over de nieuwe regelgeving en de kerninstrumenten van de Omgevingswet.