Beantwoording kamervragen over gerecyclede thermisch gereinigde grond

Gepubliceerd 20 juli 2021

Op 16 juli 2021 stuurde Minister van Nieuwenhuizen Wijbenga, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, haar antwoorden op vragen van het lid de Hoop (PvdA) over gerecyclede thermisch gereinigde grond (TGG) naar de Tweede Kamer. Ook zijn de beschikbare RIVM- en Deltares rapporten met de beoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde grond in de Perkpolder, de jaarrapportage monitoring Perkpolder 2020 en het onderzoek naar de effecten van de aanwezigheid van TGG in de zeedijk in Perkpolder aan de Tweede Kamer verstuurd.

carla

Foto: NOS

Inventarisaties hergebruik TGG

In de afgelopen jaren zijn drie locaties waar TGG is toegepast specifiek in beeld gekomen (Westdijk, Perkpolder, Plas van Heenvliet). Voor de Westdijk is besloten deze te saneren. De in de Westdijk te Bunschoten-Spakenburg toegepaste TGG wordt op dit moment verwijderd. Op 14 april 2020 is de Tweede Kamer geïnformeerd met een inventarisatie van Rijkswaterstaat-projecten waar TGG is toegepast, waaronder Perkpolder. Niet alle werken zijn meer in beheer van Rijkswaterstaat. De beheerders van die werken, waaronder de Noordwaardpolder, zijn door Rijkswaterstaat geïnformeerd over de resultaten van de inventarisatie. Voor de werken die nog wel in beheer zijn van Rijkswaterstaat wordt nu, als invulling van de zorgplicht, op de vijf potentieel meest risicovolle locaties gemonitord om te bekijken of er vervuiling van grond- en oppervlaktewater plaatsvindt. De resultaten van deze monitoring en de definitieve rapportage daarover zijn naar verwachting in de eerste helft van 2022 gereed.

Daarnaast is in 2019 door Werkgroep Ketentoezicht Bodem, Bagger en Bouwstoffen op grond van diverse meldingsgegevens in kaart gebracht waar buiten de Rijkswaterstaat werken mogelijk TGG geproduceerd door hetzelfde bedrijf, is toegepast in de periode 2016-2018. De Omgevingsdiensten die bevoegd gezag zijn voor de toepassing, zijn op grond van deze analyse geïnformeerd over de potentiële locaties binnen hun werkgebied.

Optimalisaties reinigingsprocessen, normenkader en onderzoeksmethoden

In 2017 en 2018 heeft de ILT onderzoek uitgevoerd naar het reinigingsproces bij producenten van TGG. Dit heeft geleid tot aanpassing van de reinigingsprocessen. Aansluitend is onder begeleiding van de ILT in 2019 verificatieonderzoek uitgevoerd waarbij de kwaliteit van de toenmalige voorraden TGG nogmaals is vastgesteld. Dit betreft TGG die is geproduceerd vóór en na de procesaanpassingen en ruim na de aanleg van de dijk Perkpolder. Met de resultaten van deze verificatieonderzoeken kan het (lokale) bevoegde gezag een adequate beoordeling maken of zij een aangeboden partij TGG kan laten toepassen en onder welke condities dit kan plaatsvinden. In 2020 hebben de producenten hun productieproces verder geoptimaliseerd. Daarnaast voert het RIVM een onderzoek uit naar het normenkader en de huidige onderzoeksmethoden. De verwachting is dat met de uitkomsten van dit onderzoek nog beter kan worden bepaald onder welke voorwaarden TGG verantwoord kan worden toegepast. De resultaten van dit onderzoek worden in de herfst van 2021 verwacht.

Bron: Tweede Kamer