Geactualiseerd handelingskader PFAS (december 2021)

Gepubliceerd 14 december 2021

Op 13 december 2021 is een geactualiseerde versie van het handelingskader PFAS voor hergebruik van grond en baggerspecie gepubliceerd als bijlage bij de kamerbrief 2021Z23287. Vanaf deze datum kan de uitvoeringspraktijk van het gewijzigde handelingskader gebruik maken. Er zijn op basis van de afgeronde onderzoeken geen ander toepassingswaarden opgenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn het loslaten van het onderscheid tussen toepassing boven en onder grondwaterniveau en het opnemen van definities voor uitschieters en wanneer sediment delend is.

Overzicht van de belangrijkste punten

De belangrijkste wijzigingen in het geactualiseerde handelingskader zijn:

  • In het geactualiseerde handelingskader is het onderscheid tussen het toepassen van grond en baggerspecie boven en beneden grondwaterniveau komen te vervallen. Met de waarden die gelden voor de specifieke bodemkwaliteitsklasse boven grondwaterniveau wordt het grondwater afdoende beschermd.
  • Er is een vuistregel opgenomen om uitschieters te identificeren.
  • Er is omschreven wanneer een oppervlaktewaterlichaam ‘sediment delend’ is.

Op basis van de uitkomst van diverse onderzoeken worden de in het handelingskader geadviseerde toepassingswaarden gehandhaafd.

Onderzoeken RIVM en Deltares

Basis voor het handhaven van de toepassingswaarden zijn de onderzoeken die door het RIVM en Deltares zijn uitgevoerd. Op de website van het RIVM staan de resultaten van de onderzoeken van het RIVM:

Op de website van Deltares staan de resultaten van de onderzoeken van Deltares:

Veelgestelde vragen en antwoorden

Rijkswaterstaat Bodem+ heeft diverse vragen en antwoorden op de website over de werking en interpretatie van het tijdelijk handelingskader. De veelgestelde vragen en antwoorden zijn aangepast op de actuele versie van het handelingskader.

Webinar in januari 2022

In januari 2022 organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  samen met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), IPO en UvW een webinar over de wijzigingen in het handelingskader.