Internetconsultatie ontwerp- Regeling bodemkwaliteit 2021

Gepubliceerd 2 maart 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing van de Regeling bodemkwaliteit voor. Een ontwerp van de Regeling bodemkwaliteit 2021 en bijbehorende nota van toelichting is gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Reageren op de ontwerp regeling via de internetconsultatie is mogelijk van 1 maart 2021 tot 30 april 2021.

Aanpassing hangt samen met de Omgevingswet

De aanpassing van de Regeling bodemkwaliteit 2021 volgt op de wijziging van het Besluit bodemkwaliteit die is doorgevoerd via het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet.

Inhoud van de Regeling bodemkwaliteit 2021

In de Regeling bodemkwaliteit 2021 zijn de bepalingen van het Besluit bodemkwaliteit uitgewerkt. In de Regeling bodemkwaliteit 2021 zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

  • aanwijzing van werkzaamheden en normdocumenten in het kader van de erkenningsregeling kwalibo
  • regels aan de wijze waarop onderzoek gedaan kan worden of sprake is van een vormgegeven bouwstof, bouwstof, grond of baggerspecie
  • nadere regels aan onderzoek voor en opstellen van een milieuverklaring bodemkwaliteit voor de (water)bodem, bouwstoffen, grond en baggerspecie.
  • de kwaliteitseisen (normen) voor bouwstoffen, grond en baggerspecie en de (water)bodem en de bijbehorende toetsingsregels bij het opstellen en afgeven van een milieuverklaring bodemkwaliteit

De regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit zijn reeds eerder omgezet naar het Besluit activiteiten leefomgeving.

Beleidsneutraal overzetten van regels

De ontwerp-Regeling bodemkwaliteit 2021 sluit aan bij de opbouw en terminologie uit de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving en het gewijzigde Besluit bodemkwaliteit.

De Regeling bodemkwaliteit is beleidsneutraal omgezet en zoveel mogelijk verduidelijkt en uitgeschreven. Om de vergelijking tussen de bestaande Regeling bodemkwaliteit en de ontwerp-Regeling bodemkwaliteit 2021 te vergemakkelijken is een transponeringstabel toegevoegd aan de nota van toelichting. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de nota van Toelichting bij de ontwerp-Regeling.

Beperkt aantal aangekondigde wijzigingen

De aanpassing is grotendeels beleidsneutraal met enkele in het aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet aangekondigde wijzigingen. De kwaliteitseisen voor het verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel zijn aangepast zodat deze beter aansluiten op het landbouwkundig gebruik. Een andere wijziging is dat er geen regels meer zijn opgenomen over IBC-toepassingen van bouwstoffen. Dit omdat na inwerkingtreding van de omgevingswet deze toepassing niet meer is toegestaan. Daarnaast is ook het huidige milieuhygiënische toetsingskader voor diepe plassen uit de Circulaire en Handreiking diepe plassen opgenomen in de Regeling, vooruitlopend op de introductie van een nieuw milieuhygiënisch toetsingskader voor diepe plassen dat in ontwikkeling is. Een beperkte aanscherping van de regels is doorgevoerd door de omvang van een partij bij de partijkeuring van bouwstoffen te maximeren op 10.000 ton en bij de Fabrikant Eigen Verklaring na 5 jaar te beoordelen of er geen gewijzigde omstandigheden zijn bij het produceren van de bouwstof, grond of baggerspecie.

Toekomstige ontwikkelingen

Het nieuwe milieuhygiënisch toetsingskader voor diepe plassen en het definitieve handelingskader voor PFAS zijn in ontwikkeling en nog niet opgenomen in deze ontwerp-Regeling. Voor de inbouw van deze onderwerpen in de regeling bodemkwaliteit2021 zal op een later moment een ontwerp ter consultatie worden voorgelegd.