Jaarrapportage Bodem+ 2020 gepubliceerd

Gepubliceerd 1 maart 2021

In de jaarrapportage van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2020 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen hebben uitgevoerd. Ook verantwoorden we onze financiën en kunt u lezen welke activiteiten en projecten zijn afgerond.

cover persbeicht

Belangrijke resultaten in 2020

Rijkswaterstaat Bodem+ kijkt op 2020 terug als een zeer productief jaar, met grote veranderende omstandigheden, wat veel van onze flexibiliteit en wendbaarheid vroeg.

We rondden het Convenant bodem en ondergrond af, en de opbrengst van 10 jaar samenwerking in bodemland werd gevierd tijdens het Follow UP Flexival op 25 november 2020. Het Ministerie van IenW en de koepels werken momenteel aan nieuwe bestuurlijke afspraken voor 2021 en verder. De invoering van de Omgevingswet is 1 jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Met de ombouw van de bodemwet- en regelgeving naar de Omgevingswet maakten we in 2020 toch grote vorderingen. De Aanvullingswet bodem Omgevingswet is inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad, het Aanvullingsbesluit ligt ter beoordeling in de Eerste kamer en de internetconsultatie van de Regeling werd uitgevoerd. Via de website www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl bieden we inmiddels informatie over dit nieuwe toekomstige bodembeleid. De vervolgonderzoeken en parlementaire behandelingen in het granuliet-dossier resulteerden in een Taskforce Stelselherziening Bodem. Deze ging eind 2020 van start met verbeteringen en vereenvoudiging van het stelsel kwaliteitsborging in bodembeheer, en herijking tussen de publiek-private balans. Het tijdelijke handelingskader PFAS is in 2020 geactualiseerd, waardoor de grootste uitvoeringsproblemen in het grond- en baggerverzet inmiddels zijn verholpen. We blijven het ministerie van IenW en decentrale overheden helpen naar een definitief handelingskader PFAS en een bredere signalerings- en monitoringsmethodiek naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in het (water)bodem- en grondwatersysteem.

Bodem steeds zichtbaarder in klimaat-, energie en duurzaamheidstransitie

We hadden in het voorjaar en de zomer van 2020 ook weer te maken met zichtbare gevolgen van klimaatverandering op het bodem- en watersysteem. Zo lieten lage grondwaterstanden verzakkingen van huizen zien en leverde die problemen voor de landbouw. De stresstesten bij zowel lokale overheden als binnen Rijkswaterstaat zijn in volle gang. Maar ook andere bodemonderwerpen bleven in 2020 zeer regelmatig onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer en in de media. Denk aan het hergebruik van grond en baggerspecie in diepe plassen, milieu-incidenten met thermisch gereinigde grond, de voortgang van de bodemsaneringsoperatie, de veiligheid en het functioneren van bodemenergiesystemen, de toepassing en monitoring van AEC-bodemassen en de oplossingen die het bodem- en grondwatersysteem kan bieden via klimaatadaptatie in het veranderende klimaat. Dit toont aan dat het bodem-grondwatersysteem inmiddels volledig hernieuwd in het middelpunt van de belangstelling en het maatschappelijke debat staat. Maar het toont ook dat de grenzen van dit systeem steeds vaker worden bereikt of overschreden, en het bodem- en grondwaterbeleid richting de toekomst nog lang niet af is en verdere vernieuwing vraagt.

Bodem+ was betrokken bij de beantwoording van 100 - 150 kamervragen en onze bodemhelpdesk werd ruim 2500 keer benaderd met specialistische bodemvragen. Dit toont dat vragen en adviesverzoeken over de huidige regels door decentrale overheden nog gewoon doorgaan, ook komende jaren. Eind 2020 is besloten tot inrichting van een nieuw landelijke Kenniscentrum Conventionele Explosieven in opdracht van het Ministerie van BZK. Rijkswaterstaat Bodem+ gaat dit kenniscentrum in 2021 inrichten en er de komende jaren aan werken om dit tot een succes te maken.

Werk gaat door ondanks corona-maatregelen

En…het jaar 2020 werd natuurlijk ook gedomineerd door de coronapandemie en de gevolgen daarvan op ons werken, met als direct effect dat alle collega’s dit jaar 9 maanden nagenoeg volledig vanuit hun thuisbasis werkten. Het geluk wil dat RWS (Rijkswaterstaat) Bodem+ al haar werkprocessen in 2018 en 2019 volledig heeft gedigitaliseerd, en collega’s het werken met digitale meetings zeer snel onder de knie kregen, waardoor alle taken en werkzaamheden zonder noemenswaardige stagnaties doorgang vonden!