Kamerbrief voortgang diverse bodemonderwerpen

Gepubliceerd 7 juli 2021

Op 6 juli 2021 stuurde demissionair Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal bodem gerelateerde onderwerpen. Achtereenvolgens de onderwerpen: versterking bodemtoezicht, de bestuurlijke afspraken bodem, het handelingskader PFAS, doorwerking EFSA-opinie PFAS bodem, het gebruik van Rijksbaggerdepots voor PFAS-houdende bagger en de hersanering van het EMK-terrein worden toegelicht.

Versterking bodemtoezicht

Ter uitvoering van deze motie Von Martels/Ziengs van 8 december 2020 wordt vanaf 2021 de toezichtscapaciteit stapsgewijs uitgebreid met 10 fte in de periode 2021-2023. Deze uitbreiding van het bodemtoezicht wordt door een kamermeerderheid gesteund. Eventuele verdere versterking van het bodemtoezicht wordt bezien in het licht van de resultaten van de Taskforce Bodemstelsel die eind 2021 worden verwacht. Hierin worden ook de aanbevelingen van de commissie-Van Aartsen over het VTH-stelsel betrokken.

Bestuurlijke afspraken Bodem

In de kamerbrief van 26 februari jl. zijn de afspraken verwoord die voor het jaar 2021 zijn gemaakt. Deze afspraken hebben betrekking op apparaatskosten, de afronding van spoedsaneringen, de ondersteuning van regionale kennisontwikkeling en ‘buitenproportionele opgaven’. Voor het laatste onderwerp was afgesproken dat gemeenten en provincies in 2021 aanvragen konden indienen over diffuus lood en niet genormeerde stoffen zoals PFAS. Hiervoor is op 28 maart 2021 de Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 gepubliceerd (SPUK 2021) . Tot 30 april konden hiervoor aanvragen ingediend worden, deze worden op dit moment beoordeeld door het Ministerie van IenW. Met VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), IPO en UvW werkt het Ministerie van IenW momenteel verder aan nieuwe bestuurlijke afspraken bodem voor 2022 en daarna. In de zomer zullen concrete voorstellen uitgewerkt worden en aan het eind van het jaar worden eindresultaten over deze afspraken verwacht.

Handelingskader PFAS

Op basis van de resultaten van diverse onderzoeken van RIVM en Deltares is een actualisatie van het Handelingskader PFAS opgesteld. Dit concept-handelingskader wordt momenteel zorgvuldig afgestemd met stakeholders en een toets op de praktische uitvoerbaarheid van voorgestelde maatregelen. Het concept-handelingskader PFAS ligt daarom voor bij de ILT voor een handhaafbaarheids, uitvoerbaarheids en fraudebestendigheids toets (HUF-toets), bij de koepels van medeoverheden voor advies en bij uitvoerings- en stakeholderoverleg en bij Rijkswaterstaat voor een toets op uitvoerbaarheid. Deze reacties zijn inmiddels ontvangen of worden op zeer korte termijn verwacht. Na bespreking van de alle reacties in het Bestuurlijk Overleg Bodem met de koepels van medeoverheden, bekijkt het Ministerie van IenW of deze reacties aanleiding geven om het concept-handelingskader op punten aan te passen. Het definitieve handelingskader PFAS, met de bijbehorende onderzoeken, worden naar verwachting spoedig na ze zomervakantie naar de Tweede Kamer gestuurd en gepubliceerd.

De kamerbrief gaat verder ook in op de doorwerking van de ESFA-opinie over de gezondheidsrisico’s van PFAS op de bodemnormen, over de mogelijkheden om PFAS-houdende baggerspecie die vanwege andere vervuilingen niet toepasbaar is te storten in de drie omringde Rijksbaggerdepots Hollandsch Diep, De Slufter en IJsseloog en over de hersanering van de bodemverontreiniging op het EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel.