Aanpak bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico's, de cijfers van 2021

Gepubliceerd 12 april 2022

Het Directeurenoverleg Bodem stelde de voortgangsrapportage over de aanpak van bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s voor 2021 vast.

Jaarlijks wordt de voortgang van de aanpak van bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s gemonitord. Het directeurenoverleg bodem stelde op 11 april 2022 de rapportage over 2021 vast.

Spoedlocaties

Landelijk zijn in 2020 in totaal 1624 spoedlocaties gerapporteerd. In 2021 betreft dat 1643 spoedlocaties. Er zijn dus 19 aanvullende locaties beschikt, waarvan bij 6 de sanering is gestart en bij 13 de sanering nog moet starten. Dat aantal aanvullend beschikte locaties is vergelijkbaar met voorgaande jaren. In totaal is inmiddels 50% van de spoedlocaties (821 van de 1643) afgehandeld (al dan niet met nazorg). Bij de overige locaties is de sanering in uitvoering (639 locaties, 39%) of moet de sanering nog starten (183 locaties, 11 %). In de periode tussen de uitvraag in 2020 en 2021 is de sanering op 45 locaties aangevangen en op 80 locaties afgehandeld.

Aanvang voor 2026

Nadere analyse van de 183 spoedlocaties waarbij de sanering nog niet is gestart laat zien dat op vrijwel alle locaties (166) de sanering voor 2026 zal aanvangen. Bij elke locatie zijn er specifieke omstandigheden waarom er nog niet is gestart met de sanering. Soms is het een kwestie van tijd, maar het gaat ook om weerbarstige projecten die veel inspanning vragen om in uitvoering te krijgen. Aan betreffende overheden wordt aanbevolen prioriteit te blijven geven aan het in uitvoering krijgen van de betreffende saneringen.

Nazorg

Voor de 639 spoedlocaties die in uitvoering zijn geldt dat de aanpak ver gevorderd is omdat voor vrijwel alle locaties waar een bronaanpak is voorzien, de bronaanpak al is afgerond of in uitvoering is. Ook is op vrijwel alle locaties ook de pluimaanpak in uitvoering. Voor het grootste deel bestaat dat uit monitoring van de ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit.

De bevoegde overheden hebben gezamenlijk 386 locaties (betreft zowel spoedlocaties als andere gesaneerde locaties) in beheer waarbij sprake is van actieve nazorg.

Er zijn in totaal 23 gebieden in Nederland waar sprake is van een gebiedsgericht grondwaterbeheer, waarbinnen de grondwaterverontreiniging veroorzaakt door in totaal 195 spoedlocaties en 186 niet-spoedlocaties wordt beheerd.