Kamerbrief over ecologisch onderzoek diepe plassen

Gepubliceerd 8 maart 2022

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeerde op 7 maart 2022 de Tweede Kamer over het resultaat van een onderzoek naar de ecologische kwaliteit van diepe plassen. Opdrachtgever voor het onderzoek was de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). Het rapport 'Diepe uiterwaardplassen: verondiepen of niet? Visie vanuit een ecologisch perspectief' stuurt zij mee met de Kamerbrief . Zij verwacht dat zij haar beleidsreactie voor de zomer van 2022 kan geven.

diepe plassen kamerbrief

Ecologisch onderzoek

Met het ecologisch onderzoek naar de uiterwaarde plassen is nieuw inzicht verkregen in de ecologische kwaliteit van de onderzochte diepe plassen en de eventuele meerwaarde voor de ecologie bij een verondieping. Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat de ecologische kwaliteit van diepe plassen niet per definitie slechter is dan verondiepte plassen. De waterkwaliteit in diepe uiterwaardplassen is in verschillende opzichten regelmatig beter dan in de onderzochte verondiepte plassen. Uit het onderzoek volgt verder dat het geheel verondiepen van grote, ondiepe plassen geen of nauwelijks ecologische meerwaarde lijkt te hebben ten opzichte van de huidige ecologische kwaliteit van diepe plassen. In het rapport is een handelingsperspectief opgenomen waarmee - op basis van goed vooronderzoek en een brede afweging - een verondieping kan worden overwogen. Aanleiding voor een verondieping kan zijn het realiseren van een Kaderrichtlijn Water maatregel of opgaves voor het Nederlandse Natuur Netwerk of Natura 2000. Als voorbeeld is hierbij genoemd het verwezenlijken van kleine en soms tijdelijke plassen en moerasgebieden. Verder wordt aanbevolen om voor een verondieping die primair wordt benut voor het bergen van baggerspecie – voor het veilig en vlot bevaarbaar houden van onze rivieren – een plas te kiezen met een ongunstige ecologische toestand.

Beleidsreactie

Staatssecretaris Heijnen zal de Tweede Kamer voor de zomer van 2022 een beleidsreactie sturen op de uitkomsten van de bestuurlijke dialoog. De uitkomsten van het onderzoek naar de ecologische kwaliteit van diepe plassen wordt daarbij betrokken. Ook bekijkt zij op welke punten het onderzoek naar de kwaliteit van diepe plassen aanleiding geeft tot vervolgacties.

Bron: www.rijksoverheid.nl