Nieuwe informatiebladen Bodembeheer van de Toekomst

Gepubliceerd 19 april 2022

Het programma Bodembeheer van de Toekomst ondersteunt gemeenten en omgevingsdiensten bij het opnemen van regels over de kwaliteit van bodem, grondwater en ondergrond in hun omgevingsplannen. Binnen de bouwsteen Aanvullingspoor van het programma zijn drie nieuwe informatiebladen ontwikkeld. Het gaat om zogenaamde 80% versies. Dat betekent dat de informatiebladen de komende maanden nog worden aangepast met nieuwe ontwikkelingen, kennis en ervaring.

Het gaat om de volgende drie informatiebladen:

  • Informatieblad: Toezicht en handhaving bodem en Omgevingswet (Bodembeheer van de Toekomst)
    Dit informatieblad gaat over handhaving over het onderwerp bodem onder de Omgevingswet en de rol die de gemeente en de omgevingsdienst hierin heeft en de mogelijkheden die het omgevingsplan hiervoor biedt.
  • Informatieblad: Bruidsschatregel ‘Ernst, geen spoed’ (Bodembeheer van de Toekomst)
    Locaties die zijn beschikt als ‘ernstig geval, geen spoed om te saneren’, vallen niet onder het overgangsrecht tenzij een saneringsplan is ingediend of een maatregel of gebruiksbeperking op grond van artikel 37 lid 4 Wbb in de beschikking ernst, geen spoed is opgenomen. Wel is voorzien in een regel in de bruidsschat van het omgevingsplan. Dit is de paragraaf ‘Activiteiten op een locatie met historische bodemverontreiniging zonder onaanvaardbaar risico’. Dit informatieblad geeft daar uitleg over. Lees ook het juridisch frame over deze bruidsschatregel.
  • Informatieblad: Wkpb-registratie bodembesluiten in relatie tot DSO (Bodembeheer van de Toekomst)
    Op 1 juli 2007 is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) van kracht geworden. De Wkpb geeft inzicht in beperkingen die door de overheid zijn opgelegd op een stuk grond of een gebouw. Ook op basis van bodembesluiten op grond van de Wet Bodembescherming (Wbb) kunnen beperkingen gelden die onder de Wkpb vallen. Sinds 2021 worden alle beperkingen centraal geregistreerd en ontsloten via de Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB). Met inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert deze situatie. Onder de Omgevingswet kunnen er nieuwe beperkingen gaan gelden (gebruiksbeperkingen en/of (nazorg)maatregelen) en blijven er ook beperkingenbesluiten bestaan waarvoor de Wbb blijft gelden, omdat deze beperkingenbesluiten onder het overgangsrecht voor bodem vallen.