Kennisdocument controle IBC-werken met AEC-bodemas

Gepubliceerd 23 januari 2023

Als hulpmiddel bij toezicht en handhaving van controleverplichtingen bij IBC-werken is een kennisdocument beschikbaar gekomen. In het rapport staat het beleid en regelgeving voor het in standhouden en controleren van de isolatie van IBC-werken met AEC-bodemas beschreven.

AEC-bodemas als onderdeel van IBC-werken

AEC-bodemas is het materiaal dat overblijft na verbranding van afval in een afvalenergiecentrale (AEC) en wordt als bouwstof onder andere gebruikt voor de fundering van wegen en ophogingen. In het verleden is AEC-bodemas toegepast onder IBC-condities (isoleren, beheersen, controleren). Bij deze werken moet regelmatige monitoring plaatsvinden om te beoordelen of er geen nadelige milieueffecten optreden.

Nalevingstekort toezicht en handhaving IBC-werken

Eerder is geconstateerd dat er een nalevingstekort is bij toezicht en handhaving naar de monitorings- en controleverplichtingen van vooral de kleinere IBC-toepassingen (zie Kamerbrief van 26 februari 2021). Daarop is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in overleg gegaan met de decentrale bevoegde overheden. Via een enquête bij alle Omgevingsdiensten zijn de knelpunten bij toezicht op bestaande IBC-werken met AEC-bodemassen in beeld gebracht.

Kennisrapport als hulpmiddel bij controleverplichtingen IBC-werken

Omdat de belangrijkste knelpunten te maken hadden met onduidelijkheden over taken, rollen en/of verantwoordelijkheden bij eigenaren en bij bevoegd gezag, is besloten om een kennisdocument op te stellen. Het rapport beschrijft de regelgeving voor de instandhouding, beheer en controlemaatregelen voor IBC-werken die gelden voor toepassingen die de afgelopen decennia (van vóór 1986 tot en met nu) zijn aangelegd. De staatssecretaris van IenW geeft in een kamerbrief van 19 januari 2023 aan dat het nu aan het bevoegd gezag is om uitvoering te geven aan de controle van de bestaande IBC-werken. Gemeenten en provincies gaan een stappenplan uitwerken om de controle op IBC-werken met AEC-bodemassen te verbeteren. (bron: Kamerbrief / Rijksoverheid.nl)