Publicatie Regeling bodemkwaliteit 2022: aanpassing op de Omgevingswet

Gepubliceerd 19 januari 2023

De Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) is op 19 januari 2023 in de Staatscourant geplaatst. De huidige Regeling bodemkwaliteit (Rbk) is aangepast aan de nieuwe regelgeving onder de Omgevingswet. Bij inwerkingtreding van die wet zal de Rbk 2022 gaan gelden. Tegelijkertijd wordt de huidige Rbk dan ingetrokken.

Aanpassing hangt samen met de Omgevingswet

De publicatie van de Rbk 2022 hangt samen met de wijziging van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) die op 25 februari 2021 is gepubliceerd via het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet. Met het Aanvullingsbesluit zijn regels toegevoegd aan de besluiten (AMVB’s) onder de Omgevingswet, zoals het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), waaronder ook de regels over het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie.

In de Rbk2022 zijn de bepalingen van het (gewijzigde) Bbk uitgewerkt, waaronder de regels over kwalibo en de milieuverklaringen bodemkwaliteit. Ook bevat de Rbk 2022 de kwaliteitseisen (normen) voor bouwstoffen, grond en baggerspecie. Lees meer over de inhoud van het Bbk en de Rbk 2022 op de pagina Opbouw van het Besluit bodemkwaliteit. Op de pagina Regelgeving hergebruik bouwstoffen, grond en baggerspecie is uitgelegd welke regels in het Bal of in het Bbk danwel Rbk 2022 zijn opgenomen en tot wie deze regels gericht zijn.

Consultatiereacties verwerkt

In het voorjaar van 2021 was de internetconsultatie van het ontwerp van de Rbk 2022. In totaal zijn door 35 organisaties in totaal meer dan 1000 individuele opmerkingen gemaakt op het ontwerp van de Rbk2022. Deze consultatiereacties zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van een reactie voorzien en verwerkt in de Rbk 2022.

In de nota van toelichting van de Rbk 2022 is een paragraaf opgenomen waarin is ingegaan op de consultatiereacties. In de tabel staat hoe de reacties zijn verwerkt en wat de belangrijkste wijzigingen zijn die zijn doorgevoerd in de Rbk 2022 ten opzichte van het ontwerp. Daarnaast is een inspraaktabel (pdf, 544 kB) gemaakt met daarin alle ingebrachte reacties, met de reactie van het ministerie daarop en wijze van verwerken in de Rbk 2022. Ook is een revisie-versie van de tekst van de Rbk2022 (pdf, 1.4 MB) gemaakt die inzichtelijk maakt welke aanpassingen ten opzichte van het ontwerp zijn gemaakt.

Beleidsneutraal overzetten van regels

De Rbk2022 is beleidsneutraal omgezet en de regels zijn geordend per type milieuverklaring en verduidelijkt en uitgeschreven. De Rbk 2022 sluit daarmee goed aan bij de opbouw en terminologie uit de Omgevingswet, het Bal en het gewijzigde Bbk. Om de vergelijking tussen de bestaande Regeling bodemkwaliteit en de Rbk2022 te vergemakkelijken is een transponeringstabel toegevoegd aan de nota van toelichting.

Beperkt aantal wijzigingen

De aanpassing is grotendeels beleidsneutraal met enkele wijzigingen die al in het Aanvullingsbesluit bodem zijn aangekondigd. De kwaliteitseisen voor het verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel zijn aangepast zodat deze beter aansluiten op het landbouwkundig gebruik. Een andere wijziging is dat er geen regels meer zijn opgenomen over IBC-bouwstoffen. Dit omdat na inwerkingtreding van de Omgevingswet deze toepassing niet meer is toegestaan. Daarnaast is ook het huidige milieuhygiënische toetsingskader voor diepe plassen uit de Circulaire en Handreiking diepe plassen opgenomen in de Regeling.

Voor partijkeuringen op bouwstoffen is een maximale partijgrootte van 10.000 ton ingesteld. Voor fabrikant-eigenverklaringen is de verplichting toegevoegd om telkens na 5 jaar te beoordelen of er geen gewijzigde omstandigheden zijn bij het produceren van de bouwstof, grond of baggerspecie, voordat deze verlengd kan worden.

Minder instructies aan overheden

Vergeleken met de huidige regelgeving zijn minder instructies opgenomen aan decentrale overheden voor het maken van gebiedspecifiek beleid (onder de Omgevingswet maatwerk genoemd). Dit past in in lijn met de uitgangspunten van de Omgevingswet. Zo is de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten in de Rbk 2022 niet meer aangewezen als verplicht te volgen richtlijn bij het opstellen van bodemkwaliteitskaarten. Wel is de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten aangepast aan de Omgevingswet en beschikbaar als aanbevolen werkwijze bij het opstellen van bodemkwaliteitskaarten: de Handreiking bodemkwaliteitskaarten (pdf, 1 MB).

Toekomstige ontwikkelingen

Enkele maanden voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een wijziging van de Rbk 2022 plaatsvinden. In die wijziging komen de verwijzingen te staan naar de nieuwe versies van normdocumenten die inhoudelijk zijn aangepast aan de Omgevingswet. Daarnaast zijn er diverse onderwerpen en ontwikkelingen die kunnen leiden tot een aanpassing van de Rbk 2022, bijvoorbeeld de opname van normen voor PFAS (inbouw handelingskader PFAS). Het exacte moment hiervan is nog niet bekend. Bij toekomstige wijzigingen van de Rbk 2022 vindt eerst consultatie plaats via internetconsultatie.