Verbetering kostenbeheersing bodemsaneringsprojecten (rapport)

Bodem+ en SKB hebben in 2006 het project 'Verbetering Kostenbeheersing bodemsaneringsprojecten' uitgevoerd. Dit heeft opgeleverd:

 1. Identificatie van de belangrijkste oorzaken voor de optredende kostenstijgingen c.q. afwijkingen tussen verwachte en gerealiseerde kosten bij bodemsaneringsprojecten.
 2. Ontsluiting van instrumenten, implementeerbaar op het niveau van provincie/gemeente/milieudienst, om kosten van saneringen beter te beheersen.

Aanleiding

De directe aanleiding tot de start van het project is het rapport van de Rekenkamer uit 2005, waarin één van de conclusies is dat er onvoldoende aandacht is voor kostenbeheersing. In het rapport concludeert de Rekenkamer dat de minister van VROM de provincies en gemeenten onvoldoende aanzet tot kostenbeheersing bij bodemsaneringen.

Activiteiten

Binnen de analysefase zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

 1. Het inventariseren van behoeften/knelpunten bij de doelgroep (provincies/gemeentes/milieudiensten als initiatiefnemer of als subsidieverstrekker c.q. bijdrage-verlener);
 2. Het opzetten van een kader voor het project op basis van een analyse van het werkproces;
 3. Het verzamelen van informatie over beschikbare instrumenten/tools en plaatsen binnen het kader;
 4. Een analyse van meest kostenbepalende factoren voor verschillende typen projecten.

Constateringen

 1. éénmalig opdrachtgeverschap: schaalgrootte project klopt vaak niet met de schaalgrootte van de organisatie.
 2. Er staan nog veel omvangrijke gevallen op stapel.
 3. Er zijn veel instrumenten beschikbaar (zie bijlage 5 (pdf, 1.1 MB)), maar die worden niet toegepast omdat ze niet zijn ingebed in een structuur.
 4. Toepassen van bestaande methodes en modellen van contractvormen en risicomanagement vindt versnipperd plaats.
 5. Op bestuurlijk niveau leeft risicomanagement niet echt en er wordt door de politiek vaak onvoldoende rekening gehouden met risico’s
 6. Tips, trucs, ontwikkelingen per thema en doelgroep (zie rapport).
 7. Definitief ontwerp (tussen SP en bestek): deze fase wordt vaak overgeslagen.
 8. Grootste kostenbesparingen door andere keuzes op strategisch-/programmaniveau.
 9. Zelflerend vermogen (evalueren) ontbreekt.

De rapportage beschrijft de resultaten van fase 1: de analysefase. Het rapport is als volgt opgebouwd:

 • in hoofdstuk 2 wordt verslag gedaan van de resultaten van de gehouden workshop;
 • in hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de verzamelde tools/instrumenten;
 • hoofdstuk 4 omvat de evaluatie, de kern van het rapport, waarin voor de diverse fasen in het werkproces en een aantal algemene thema’s, tips en tools en aanbevelingen voor het vervolgtraject worden aangereikt;
 • in hoofdstuk 5 worden binnen het project gesignaleerde knelpunten aangegeven en worden suggesties gedaan voor de verbetering van kostenbeheersing op programmaniveau.

Zie ook

Het overzicht Instrumenten in de bodemsaneringsketen op www.bodemrichtlijn.nl en www.bodemvizier.nl.

Downloads