GGB in de OW, Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant gaat zich voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat gepaard met een stelselherziening. Specifiek voor het bodembeleid is er sprake van een beleidsrijke wijziging en dit heeft consequenties voor de wijze waarop de provincie uitvoering geeft aan de kaderrichtlijn water (KRW) en de grondwaterrichtlijn (GWR).

In het rapport staat:

  • de aanpak voor de KRW opgave voor grondwater;
  • de belangrijkste taken en bevoegdheden beschreven die gerelateerd zijn aan grondwater. Niet alleen van de provincie, maar ook van de overige bestuursorganen;
  • de inhoud van het regionaal waterprogramma, het monitoringsprogramma KRW grondwaterlichamen en de omgevingsverordening. Als basis om te bepalen voor welke onderdelen in deze instrumenten het proces en het beoordelingskader wijzigt als gevolg van de komst van de Omgevingswet;
  • hoe een beoordelingssystematiek onder de Omgevingswet eruit kan zien voor wat betreft bodemverontreinigingen.
Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond