Opkomende stoffen - Verbeteradviezen en preventiestrategieën

Het POP-UP project beantwoordt kennisvragen over hoe om te gaan met opkomende stoffen in de bodem en ondergrond. Hierbij is onderzoek gedaan naar de werking van preventiestrategieën, is een signaleringssysteem voor opkomende stoffen uitgewerkt, zijn handreikingen uitgewerkt en is de kennisinfrastructuur in beeld gebracht. Voorliggende samenvatting geeft verbeteradviezen om de preventiestrategieën voor opkomende stoffen te optimaliseren. Gekeken is naar de Europese kaders, naar nationaal beleid en naar lokale instrumenten. Hierbij lag de focus op de preventie van schadelijke stoffen (de (p)ZZS en opkomende stoffen) in relatie tot onze leefomgeving. Het beschrijft welke verbeteringen in de huidige stelsels mogelijk zijn, zonder deze stelsels zelf ter discussie te stellen. Dit advies is met name bedoeld voor alle overheden die een rol hebben bij het opstellen en uitvoeren van preventiestrategieën.

Dit onderzoek heeft de volgende verbeteradviezen opgeleverd:
- ‘better safe than sorry’: toepassingsverbod voor stoffen met vermoeden van risico’s;
- informatievoorziening 100 % compleet;
- faciliteer het ontsluiten van kennis en informatie;
- capaciteit vergunningverlening borgen;
- preventie essentieel voor hergebruik en circulariteit.