Beleidsinbedding inspoelzones asbestdaken

Rapport onderzoekt de vraag of er een eenduidige en pragmatische aanpak van asbestverontreinigingen onder inspoelzones/druppelzones onder het regime van de Omgevingswet mogelijk is? En zo ja, hoe ziet die aanpak er uit?

Het uiteindelijke doel van onderhavig project is een helder beleids- en financieringskader te beschrijven dat nu, maar met name ná inwerkingtreding van de Omgevingswet, asbestverontreinigingen onder druppelzones effectief identificeert en aanpakt.