Advies uitwerking Nitraatdieptemeetnet

TCB advies over de evaluatie van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gaat in op verschillende opties voor een nitraatdieptemeetnet. Met dit meetnet kan uitvoering worden gegeven aan de motie Koopmans waarin de Tweede Kamer aan de regering vraagt om ‘modelmatig de afname van de nitraatconcentratie in het grondwater in beeld te brengen en naast de eerste meter ook in de tweede tot de vijfde meter te meten’.