Europese netwerken

Hieronder enkele Europese initiatieven waar Nederland aan deelneemt.

Bodemoverleg Lage Landen

Het Bodem Overleg Lage Landen (BOLL) is een informeel overlegplatform met deelnemers uit Vlaanderen en Nederland. BOLL wisselt kennis en ervaring uit over ontwikkelingen en actualiteit in het bodembeleid. Afstemming over relevante zaken met een gemeenschappelijk belang vormt ook onderdeel van dit overleg. Het overlegplatform bestaat uit een stuurgroep die tweemaal per jaar samenkomt en bestaat uit mensen van de OVAM (B), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (NL) en Rijkswaterstaat WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) LOBO (NL).

Contactpersoon: Gilbert Boerekamp (Gilbert.boerekamp@rws.nl)

Common Forum

Common Forum is een netwerk van beleidsmakers en technisch inhoudelijke adviseurs op het gebied van bodemverontreiniging uit de verschillende Europese lidstaten. Het netwerk bestaat sinds 1994. Ontmoetingen vinden zowel fysiek als online plaats.

Het netwerk heeft de volgende kernactiviteiten:

  • uitwisselen van kennis en ervaringen
  • initiëren en continueren van internationale projecten
  • discussies voeren over beleid, onderzoek, techniek en beheer van verontreinigde sites

De bijdrage van Nederland bestaat onder andere uit:

  • trekker van de werkgroep Soil as a Resource
  • actief deelnemer van online en fysieke bijeenkomsten: mede bepalen van de agenda, organisatie, invulling en bijwonen van bijeenkomsten en discussies

Meer weten?

Meer informatie en activiteiten zijn te vinden op de website van het Common Forum.

Contactpersonen: Margot de Cleen (margot.de.cleen@rws.nl) en Co Molenaar (co.molenaar@rws.nl)

European Environment Information and Observation Network (Eionet)

Het European Environment Information and Observation Network (Eionet) is een partnernetwerk onder de European Environment Agency (EEA). 38 Europese landen vertegenwoordigen dit netwerk.

In opdracht van het EEA verzamelt en ontsluit het netwerk onafhankelijke informatie over de status van het milieu in Europa. In Eionet-verband bepalen de afgevaardigden welke gegevens verzameld moeten worden. Nationale instanties (national reference centres (NRC)) verzamelen deze gegevens vervolgens op nationaal niveau. De gegevens zijn input voor het State and Outlook Environmental Report (SOER). EEA stelt dit rapport op, dat de actuele status van ons milieu en haar bedreigingen beschrijft. Dit rapport gaat naar de Europese Commissie, de lidstaten en het grote publiek.

Het RIVM verzamelt de gegevens over de status van de Nederlandse bodem. Rijkswaterstaat levert haar gegevens aan bij het RIVM.

Meer weten?

Meer informatie en activiteiten zijn te vinden op de websites van EEA, Eionet en NRC Soil.

Contactpersoon NRC Bodem: Frank Swartjes (Frank.swartjes@rivm.nl)
Contactpersonen Rijkswaterstaat: Margot de Cleen (margot.de.cleen@rws.nl) en Co Molenaar (co.molenaar@rws.nl)

European Network on Soil Awareness (ENSA)

Het European Network on Soil Awareness (ENSA) is een Europees netwerk van bodemwetenschappers en andere bodem-professionals. Het ENSA is in 2008 opgericht naar aanleiding van de discussies op de Eurosoil-conferentie 2008 van het Europese Soil Partnership. In de discussies werd regelmatig de noodzaak van bodembewustwording van de gemeenschappelijke Europese bodemproblematiek benadrukt. Bewustwording is een pijler van het actieprogramma van het Global Soil Partnership van de FAO om de bodemproblematiek aan te pakken. Het netwerk organiseert bijeenkomsten om kennis en ervaringen uit te wisselen en deelt publicaties.

Contactpersonen: Margot de Cleen (margot.de.cleen@rws.nl) en Co Molenaar (co.molenaar@rws.nl)

European Soil Partnership (ESP)

Het European Soil Partnership (ESP) is een dochternetwerk van het Global Soil Partnership (GSP). Het ESP is tijdens de tweede Global Soil Week (2013) opgericht. Het ESP vormt het gemeenschappelijke Europese kader vanuit de FAO voor alle netwerken en bodemgerelateerde activiteiten. Het partnerschap staat open voor instellingen en belanghebbenden die actief willen bijdragen aan duurzaam bodembeheer in Europa. Regionale behoeften en prioriteiten worden via het ESP-uitvoeringsplan vertaald in regionale acties.

Meer weten?

Meer informatie over het ESP is te vinden op de website van de FAO.

Nationale vertegenwoordiger: Hans Brand (j.m.brand@minlnv.nl)
Contactpersonen Rijkswaterstaat: Margot de Cleen (margot.de.cleen@rws.nl) en Co Molenaar (co.molenaar@rws.nl)

The Eu Soil Observatory (EUSO)

EUSO is een nieuw netwerk. De EUSO is onderdeel van de aanpak die de EU ontwikkelt voor bodem naast de EU Soil Strategy en de Soil Deal for Europe. EUSO wordt de leverancier van referentiegegevens en kennis voor bodem op EU-niveau. Daarmee ondersteunt EUSO het EU-beleid. De missie van EUSO sluit dan ook direct aan op de uitvoering van alle bodemgerelateerde doelstellingen van de Europese Green Deal en bodemmissie van Horizon Europe.

EUSO wil een dynamisch en inclusief platform zijn dat EU-bodemgerelateerde beleidsvorming ondersteunt. EUSO voorziet de Europese Commissie en andere bodemgebruikers van de kennis en gegevens voor bodembescherming en bodemherstel. EUSO ondersteunt en profiteert van EU-onderzoek en -innovatie op het gebied van bodems. Tegelijkertijd vergroot zij het maatschappelijk bewustzijn over de waarde en het belang van bodems, voor het leven van burgers.

EUSO doet dit door in te zetten op:

  1. Het ondersteunen van de ontwikkeling van een operationeel EU-breed bodemmonitoringsysteem.
  2. Het opzetten van een EU-bodemdashboard. Dit geeft de toestand van de bodemgezondheid weer en trends in de belasting die van invloed zijn op de bodemgezondheid.
  3. Het consolideren en vergroten respectievelijk verbeteren van de capaciteit en functionaliteit van het European Soil Data Centre (ESDAC).
  4. Het ondersteunen van onderzoek en innovatie door actief input te leveren aan de bodemmissie van Horizon Europa.
  5. Te zorgen voor een open en inclusief forum voor maatschappelijke bewustwording over bodem en welzijn.

Network for Industrially Co-ordinated Sustainable Land Management in Europe (Nicole)

Het Network for Industrially Co-ordinated Sustainable Land Management in Europe (Nicole) is een Europees netwerk. Het richt zich op bodembeheer van industriële locaties. Het netwerk is in 1996 opgericht om innovaties en ontwikkeling van duurzame technologieën voor bodembeheer en bodemsanering in industriegebieden te stimuleren. Hiervoor brengt het netwerk academici, bodemadviseurs en -experts en vertegenwoordigers van de industrie samen.

Meer weten?

Meer informatie en activiteiten zijn te vinden op de website van Nicole.

Soil Expert Group (SEG)

De Europese Commissie richtte in 2014 de Soil Expert Group (SEG) op. Dit gebeurde na de intrekking van de concept Soil Framework Directive. De lidstaten zelf mandateerden de deelnemers aan deze SEG. De SEG onderzoekt of er alsnog een Europees juridisch bindend kader voor bodem moet komen en hoe dat eruit zou kunnen zien. Een van de activiteiten van deze SEG is een bijdrage aan de impact assessment van de Europese Commissie voor een Europees bodembeleid.

Contactpersonen: Margot de Cleen (margot.de.cleen@rws.nl) en Co Molenaar (co.molenaar@rws.nl)

Soil and Land Research Funding Platform for Europe (SOILveR)

SOILver is een financieringsplatform. Het zet zich in voor geïntegreerd bodem- en landonderzoek en kennisuitwisseling in Europa. SOILveR ondersteunt geïntegreerd bodem- en landonderzoek dat bijdraagt aan de oplossing van vraagstukken uit kennisagenda’s. Hierbij staan praktische en uitvoerbare oplossingen voor de eindgebruiker centraal. De platformleden hebben een gemeenschappelijk belang bij het delen en uitvoeren van geïntegreerd multidisciplinair onderzoek. Partners van dit platform zijn openbare of particuliere instellingen en organisaties die onderzoek of kennisverspreiding financieren.

Meer weten?

Meer informatie is te vinden op de website van SOILveR.