Landdegradatieneutraliteit

Landdegradatieneutraliteit gaat over de balans tussen benutten en beschermen van de bodem. Dat betekent dat de manier waarop we het land en de bodem gebruiken in balans is met de geschiktheid en de behoefte van de natuur en de behoeften van mensen.

De afspraak om landdegradatie te stoppen komt voort uit Sustainable Development Goal subdoel 15.3:

“Tegen 2030 de woestijnvorming tegengaan, aangetast land en gedegradeerde bodem herstellen, ook land dat wordt aangetast door woestijnvorming, droogte en overstromingen, en streven naar een wereld die qua landdegradatie neutraal is”.

landdegradatieneutraliteit: goede balans tussen gebruik en herstel, waarbij er voldoende land beschikbaar is voor een breed palet aan functies. Hierbij is de balans zo, dat de natuurlijke diensten die de bodem levert beschikbaar blijven.

landdegradatie: het verlies van natuurlijke bodemfuncties

De druk op land en bodem neemt toe doordat we voor steeds meer maatschappelijke opgaven ruimte nodig hebben en de functies van het bodem- en watersysteem willen benutten. Is er wel genoeg Nederland voor al onze wensen en ambities? Doorgerekend is dat we hiervoor drie keer de oppervlakte van Nederland nodig hebben. Als we doorgaan op huidige voet komen we land en bodem te kort en degraderen onze bodems verder. Prioriteiten en keuzes zijn nodig. Net zoals als samenwerken en meervoudig landgebruik.

maatschappelijke opgaven: grote maatschappelijke opgaven zijn woningbouw, duurzame landbouw, klimaat, duurzame energie, natuur, circulaire economie

meervoudig landgebruik: meervoudig ruimtegebruik is het gebruik van eenzelfde grond- of wateroppervlakte voor meer dan één doel. Bijvoorbeeld Ruimte voor de rivier waarbij hoogwaterveiligheid samengaat met natuur en recreatie.

De uitdaging

De uitdaging is een landdegradatieneutraal landgebruik. Dit is een situatie waarbij er in landgebruik een balans is tussen de geschiktheid en de behoefte van de natuur en de behoeften van mensen. Daar waar de mens een grotere claim legt dan de natuur aankan is compensatie nodig, bijvoorbeeld door bodemsanering of meervoudig landgebruik.

Meedoen?

De uitdagingen zijn groot, maar elke oplossing, hoe klein ook, helpt. Bijdragen kan bijvoorbeeld al door een vierkante meter tegel in je tuin te vervangen door plantjes/groen/open bodem. Dat is goed voor de biodiversiteit, het opvangen en vasthouden van regenwater en het houdt je tuin koeler. Ook een andere consumptie helpt bij het verkleinen van je footprint: repareren en hergebruik van kleding en goederen, eten van lokaal verbouwd voedsel en plantaardige eiwitten.

Meer weten?

Meer achtergrond bij landdegradatieneutraliteit, de uitdagingen en de oplossingen is te lezen in het white paper Stop landdegradatie in Nederland. Omarm het natuurlijk systeem en maak slimme keuzes, van Rijkswaterstaat en het Groene Brein.