Netwerken gezonde bodem

De aandacht vanuit de maatschappij voor de bodem is de afgelopen jaren flink gegroeid. Steeds meer organisaties zien in dat bij een duurzame wereld ook bewust en duurzaam gebruik van land en bodem hoort. Allerlei netwerken delen kennis en ervaringen over het gebruik van bodem en land. Rijkswaterstaat is actief in een flink aantal van deze netwerken.

BodemBreed Forum

De vereniging BodemBreed Forum is een platform voor professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond. De leden van de vereniging delen graag kennis en informatie met professionals in het werkveld. Zo bevorderen ze de ontwikkeling van nieuwe kennis voor het oplossen van vraagstukken.

Expertisenetwerk bodem en ondergrond

Het Expertisenetwerk bodem en ondergrond brengt partijen samen om innovatie in de sector te verankeren in de praktijk en om de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren. Dit gebeurt onder andere via het platform bodembeheer.

Platform bodembeheer

Platform Bodembeheer is het platform dat de kennisoverdracht op het terrein van bodembeheer te ondersteunt. Eén tot drie keer per jaar vindt een platform-dag plaats.

Het Groene Brein

Het Groene Brein is een netwerk van bijna 150 wetenschappers. Deze wetenschappers ondersteunen ondernemers die stappen willen zetten richting een nieuwe, duurzame economie. Dit doen ze door te deze ondernemers te helpen bij het opstellen van duurzaamheidsvisies en in projecten en programma’s.

Het Groene Brein stelde in opdracht van Rijkswaterstaat het white paper ‘stop landdegradatie in Nederland’ op. In dit paper (pdf) staan concrete aanbevelingen om de bodems in Nederland te verbeteren en niet te laten verslechteren.

Initiatief Bewust Bodemgebruik

Het Initiatief Bewust Bodemgebruik is een netwerk van professionals en belangstellenden die staan voor een volhoudbaar bodem- en landgebruik. Het belang van de bodem, land, ecosysteemdiensten en grondstoffen staat voorop. Het Initiatief Bewust Bodemgebruik pakt een actieve rol in dialogen, programma’s en projecten. Kenmerkende bijdragen van het Initiatief Bewust Bodemgebruik zijn de TerrAgenda en het Programma Verrijkende Landbouw.

Rijkswaterstaat is actief partner in het Initiatief Bewust Bodemgebruik en lid van het kernteam.

International Union for Conservation of Nature Nederland (IUCN NL)

De International Union for Conservation of Nature is ‘s werelds grootste unie voor natuurbescherming. Ook werkt ze aan de bescherming en het herstel van natuur, een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de rechten van natuur.

De IUCN heeft in Nederland een afdeling die zich inzet voor behoud van natuur en biodiversiteit in Nederland. De IUCN is de nationaal coördinator Nederland voor acties die horen bij het duurzame ontwikkelingsdoel 'leven op land’ (SDG 15). Rijkswaterstaat zoekt actief samenwerking met IUNC om invulling te geven aan acties en doelstellingen die gaan over het beheer van de bodem en het tegengaan van landdegradatie (SGD 15.3).

De IUCN NL kreeg van de Nationale Postcode Loterij een bijdrage van €2.825.000 voor het project ‘Onder het Maaiveld’. Dit grootschalige project brengt de Nederlandse bodem weer tot leven. Dat gebeurt door bodembiodiversiteit en bodembeheer te verbeteren met hulp van een label voor bodemkwaliteit. IUCN NL werkt hiervoor samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), het Centrum voor Bodemecologie (CSE), De Vlinderstichting, IVN Natuureducatie en LandschappenNL.

Jong bodem

JongBodem is een netwerkorganisatie in Nederland voor jonge professionals die werken aan bodem en ondergrond. Ze verbindt jonge professionals. Daarvoor organiseert ze activiteiten, draagt bij aan maatschappelijke discussies en zoekt ze samenwerking met andere netwerken. Doel is enthousiasme voor het werkveld en ruimte voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht.

Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV)

De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) is in 1935 opgericht. Iedereen die de bodemkunde een warm hart toedraagt kan lid worden. De NBV heeft als doel de belangen van de Nederlandse Bodemkunde (inter)nationaal te behartigen.

Platform Slappe bodem

Platform Slappe Bodem is een samenwerking voor en door lokale en regionale overheden. Het Platform Slappe Bodem werkt aan bewustwording en agendering van bodemdaling. Dit gebeurt binnen diverse nationale, lokale en regionale beleidsvelden en agenda’s. Het Platform Slappe Bodem streeft ernaar om bodemdaling in Nederland beheersbaar te krijgen met bewuste keuzes voor de (middel)lange termijn.

SDG Nederland

SDG Nederland is de beweging van iedereen die bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland. Het SDG Nederland-netwerk heeft rond elk van de zeventien doelen een alliantie opgericht. De beweging bestaat uit meer dan 1.000 maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven.

Met het ondertekenen van de SDG Charter spannen deze organisaties zich in om de wereld een betere plek te maken in 2030. De 17 SDG’s zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het gebruik en de zorg voor bodem en land spelen een rol in veel van deze doelen.

De IUCN Nederland is de nationaal coördinator Nederland voor acties die horen bij SDG 15. Rijkswaterstaat zoekt actief samenwerking met IUCN om invulling te geven aan acties en doelstellingen over het beheer van de bodem en het tegengaan van landdegradatie (SGD 15.3).

Soil4U

Soil4U is een platform voor landgoederen die gelijktijdig werken aan een gezonde bodem en bedrijfsvoering. De leden van het platform delen kennis en ervaringen uit de praktijk. Ze proberen elkaar zo te inspireren en te stimuleren om duurzamer met hun natuurlijke kapitaal om te gaan. Soil4U werkt als praktijkplatform nauw samen met de Federatie Particulier Grondbezit.

Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM)

De Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM) is een kennis- en relatienetwerk van milieuprofessionals. Het is een breed netwerk met leden uit verschillende disciplines en achtergronden, verbonden door professionalisme en passie over het milieu. VVM organiseert congressen, groene gesprekken, cursussen en ondersteunt alles, van vakbladen tot studenten.

De VVM heeft secties die bestaan uit leden met interesse in hetzelfde thema. De sectie Bodem en Landgebruik van de VVM laat zien welke invloed de bodem heeft op ons dagelijks leven en welke raakvlakken ons landgebruik heeft met de toekomst.