Praktijkvoorbeelden Aardkundige waarden

Aardkundige waarden zijn onderdelen in het landschap, die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied. Je kan hierbij denken aan landvormen, zoals een strandwal, een stuwwal of een (oude loop van een) rivier of kreek. Ook kan je denken aan bijzondere afzettingen (bodemlagen), die ons iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis, zoals een veenpakket (met plantenresten uit het verleden) of een oude bodem, zoals een podzol.

In toenemende mate maken provincies werk van het beschermen van aardkundige waarden door bijvoorbeeld het toetsen van gemeentelijke bestemmingsplannen op bodembeschermingsaspecten en het bieden van bijzondere bescherming (bijvoorbeeld gebruiksbeperkingen) aan enkele aardkundige waardevolle gebieden. Sommigen provincies hebben inmiddels een aantal gebieden benoemd tot aardkundig monument en geven hier informatie over op hun websites.

Enkele voorbeelden staan hieronder vermeld:

Link:
Aardkundige waarden (bodemrichtlijn.nl)