Duurzaam (provinciaal) bodembeheer en ruimtelijke plannen

Praktijkvoorbeeld

het IPO (Interprovinciaal Overleg) heeft een projectgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende provincies, opdracht gegeven de in het recent verleden door verschillende provincies ontwikkelde onderzoeksresultaten over de relatie tussen bodem en ruimtelijke ordening toepasbaar te maken voor de provinciale beleids- en uitvoeringspraktijk. Dit door ze te verwerken tot een gezamenlijke visie en praktische toepassingsstrategieën voor duurzaam bodembeheer.

De noodzaak hiertoe werd ingegeven door nieuwe beleidsontwikkelingen op Europees en landelijk niveau, zoals b.v. verwoord in de Beleidsbrief Bodem, de europese bodemstrategie enz. Uitgangspunten hiervan zijn steeds het systeem ‘bodem’ als geheel. Chemische, fysische é;n biologische eigenschappen in wisselwerking tot de vele ruimtelijke gebruiksfuncties. Dit vraagt om een bredere en wezenlijk andere kijk op de bodem.

Doelgroep: bodembeheerders bij provincies, gemeenten en waterschappen
‘Bodembeheerders’ bij provincies, gemeenten en waterschappen ontwikkelen en implementeren het bodembeleid en zijn verantwoordelijk voor afstemming van het eigen beleid met beleid vanuit andere sectoren. Bodembeheerders werken bijvoorbeeld aan bodemsanering, bodembescherming, grondwaterbeheer, ondergronds ruimtegebruik, delfstoffenwinning, koude warmte opslag, grondstoffenwinning, behoud van archeologische en aardkundige waarden. Bodem is voor ons bovengrond, grondwater en ondergrond met alles wat daarin zit.

Resultaat: handreiking, inhoudelijk en procesmatig
Het project heeft een tweetal tastbare resultaten opgeleverd. Een tweetal rapportages. Het rapport 'Bouwstenen van een bodemvisie' kan beschouwd worden als een handreiking voor het opstellen voor een provinciale bodemvisie. Gé;é;n recept in de zin van hoe het moet, maar meer elementen voor hoe het kan. De inhoud is niet alleen op het provinciale niveau goed bruikbaar, maar biedt tevens veel aangrijpings- punten voor visievorming op regionaal niveau (met name voor het gemeentelijke landelijke gebied).

Bouwstenen van een bodemvisie
‘De buitenwereld’ vraagt steeds meer om een integrale visie vanuit het werkveld bodem op het gebruiken en beheren van het systeem van bodem, (grond)water en ondergrond. Deze bodemvisie moet zijn uitgekristalliseerd in heldere principes (bodemprincipes) die houvast geven bij bestemmen, inrichten en beheren van gebieden.
Dit IPO rapport geeft inhoudelijke informatie over de samenhang van ruimtelijke functies met bodemeigenschappen, bodemprocessen en bodembeleid die u kunt gebruiken bij het opstellen van een regionale/lokale bodemvisie en hoe vanuit deze visie heldere ambities geformuleerd kunnen worden.

Aan het werk met visie
Dit gezamenlijke SKB / IPO / TNO project 'Aan het werk met visie' heeft twee doelen:

  • De provinciale bodembeheerders te ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op de thema’s van duurzaam bodembeheer.
  • Het ondersteunen van het uitdragen van deze visie door de provinciale bodembeheerders bij provincie en gemeente. Daarbij ligt de focus op processen rond ruimtelijke planvorming en beheer.

Contact
Namens de in dit project samenwerkende provincies:
Kees Bes, provincie Noord-Holland (projectleider) besc@noord-Holland.nl
Tel. 023-5143761

Namens het uitvoerend adviesbureau TNO
Roelof Westerhof roelof.westerhof@tno.nl
Tel. 030-2564746

Downloads
Bouwstenen van een bodemvisie (pdf, 6.1 MB) (pdf, 6.244 kB)
Aan het werk met visie (pdf, 3.9 MB) (pdf, 3.944 kB)