Quickscans bij planontwikkeling Limburg

Praktijkvoorbeeld

Provincie Limburg heeft een 'quickscan' ontwikkeld als hulpmiddel om sneller inzicht te krijgen in randvoorwaarden voor ruimtelijke planontwikkeling. De quickscans geven online een eerste indicatie, welke aspecten een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van een ruimtelijk plan.Er zijn quickscans beschikbaar voor bodem, geluid, water, luchtkwaliteit, externe veiligheid, natuurwaarden, archeologie en economische uitvoerbaarheid. Met het doorlopen van de quickscans krijgt de initiatiefnemer snel inzicht in uit te voeren onderzoeken, de gewenste diepgang van die onderzoeken en daaruit eventueel voortvloeiende knelpunten bij de planontwikkeling.

De 'Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg' en de bijbehorende 'quickscans', zijn niet meer van toepassing. In plaats daarvan verwijst de provincie naar het 'Pro­vin­ci­aal Om­ge­vings­plan Lim­burg (POL)'

Contact

Bij vragen en/of opmerkingen, kunt u contact opnemen met mevrouw Ingrid Dupuits (iah.dupuits@prvlimburg.nl) van de Provincie Limburg.

Download / Link

Pro­vin­ci­aal Om­ge­vings­plan Lim­burg (POL2014)