Scan stadshavens Rotterdam (Bodem en RO)

Praktijkvoorbeeld: Rotterdam, Signaleringskaart

In Rotterdam vindt de komende jaren een herinrichting plaats van de stadshavens. Om te zorgen dat tijdens de ruimtelijke planning voldoende aandacht wordt besteed aan de ondergrond heeft het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam, in opdracht van de gemeente, een signaleringskaart opgesteld. Deze signaleringskaart moet in é;é;n oogopslag duidelijk maken waar zich potentiële beperkingen vanuit de ondergrond voordoen.

Signaleringskaart
De signaleringskaart bestaat uit de integratie van verschillende kaartlagen die elk de onderzoeksresultaten van een ondergronds thema ruimtelijk weergeven. Er is een kaart van elk van de onderstaande thema’s:

  • bodemopbouw en geohydrologie
  • grootschalige ophogingen, dempingen en baggerspecieloswallen
  • stortplaatsen en locaties waar op omvangrijke schaal secundaire grondstoffen en reststoffen zijn hergebruikt
  • zware funderingen en buiten gebruik gestelde hoofdleidingen en –rioleringen
  • de aard en opbouw van kademuren en glooiingen
  • materiële oorlogsrestanten, bommen, blindgangers en munitiedepots
  • ondergrondse opslagtanks voor brandstoffen en chemicaliën
  • milieuhygiënische bodemkwaliteit

Het stadshavengebied is opgedeeld in ongeveer zestig deelgebieden. Afhankelijk van de invloed die de ondergrond in een deelgebied kan hebben op herontwikkeling heeft het deelgebied een kleur gekregen. Groen voor de gebieden waar de ondergrond geen beperkingen heeft voor ontwikkeling en rood voor de gebieden waar dit wel zo is.

De informatie
De scan geeft alleen een globaal inzicht in de rol die de ondergrond kan spelen bij de ruimtelijke planvorming. Het is een hulpmiddel om tijdens de planning risicogebieden te kunnen aanwijzen (daar waar de ondergrond belemmeringen zal geven voor ontwikkeling).

De themakaarten zijn samengesteld uit data- en informatiebestanden die naast harde data ook geëxtrapoleerde metingen en inschattingen (expert judgements) bevatten. Dit maakt ze niet geschikt om er gedetailleerde informatie over de ondergrond aan te ontlenen.

De scan is beschikbaar in digitale vorm en rapportvorm. De digitale versie geeft plannenmakers en adviseurs de mogelijkheid om de informatie op eenvoudige wijze te ontsluiten en om gegevens naar wens met elkaar in verband te brengen. Wijzigingen of integreren van nieuwe informatie zijn gemakkelijk te realiseren.

Voordelen
De kans op verrassingen wordt verkleind als met behulp van de signaleringskaart al in een vroeg stadium inzicht bestaat in de ondergrond van het plangebied. Het is namelijk mogelijk om een goede afstemming te zoeken tussen de mogelijkheden van de ondergrond en de inrichting van een gebied. Daarnaast zijn de belemmeringen die de ondergrond mogelijk kan veroorzaken in kaart gebracht. De scan van de stadshavens is een goed voorbeeld van hoe het integreren van de beschikbare informatie van de ondergrond en een duidelijke ruimtelijke weergave bijdraagt aan een doelmatige en kostenefficiënte inrichting van een gebied!

Contact
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met dhr. Jo Janssen van Gemeentewerken Rotterdam (jhm.janssen@gw.rotterdam.nl).

Downloads
Rapport ‘Scan Stadshavens (pdf, 3.9 MB), Globale scan van de ondergrond in het Stadshavengebied te Rotterdam’, Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam N.V., 4 januari 2005 [pdf, 3967 kb].