Bodemafdekking

bodemafdekking_436_200

Bodemafdekking versus open bodem

De bodem is een kostbaar goed. De meeste mensen realiseren zich niet welke nuttige functies een onbedekte bodem vervult. We zijn voor de voedselvoorziening voor een groot deel afhankelijk van de bodem. Het groen in de stad draagt bij aan lagere temperaturen. Het hemelwater in de bodem kan wateroverlast gedurende hevige buien beperken en droogte voorkomen. Naast praktische functies wordt de bodem door bewoners in een stad met groen en water ook gewaardeerd in hun recreatie en prettige leefomgeving. Door toenemende verstedelijking neemt het oppervlak onbedekte bodem af. Voor een deel is daar niets aan te doen. Nieuwe gebouwen en wegen blijven noodzakelijk. Toch is het goed mogelijk om de gevolgen van die bodemafdekking te beperken.

Wat kunnen we er aan doen?

Door meervoudig ruimtegebruik, zoals het herbestemmen van monumentale panden en bouwen in de hoogte en diepte, kan het te bedekken oppervlak worden beperkt. Door herontwikkeling van oudere bedrijventerreinen kan vruchtbare bodem in het buitengebied worden gespaard. Door de gebiedsontwikkeling aan te passen op bodemeigenschappen en kwetsbaarheid en te letten op bestaande groene en blauwe structuren kunnen nadelige effecten worden beperkt. Met groene gevels en daktuinen kan ook voor compensatie worden gezorgd. Tenslotte zijn er veel onbenutte mogelijkheden voor open en doorlatende bestratingen die het mogelijk maken de bodem te benutten.

Wie kan een bijdrage leveren?

Bodemafdekking beperken is een zaak van ons allemaal. Overheden kunnen beleid maken gericht op het beperken van bodemafdekking en instrumenten inzetten als voorlichting en subsidies om doelen te bereiken. Alle partijen die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling kunnen hun steentje bijdragen. Tenslotte kan ook de burger in eigen tuin een nuttige bijdrage leveren.

Brochure en digitale handreiking

Over het onderwerp bodemafdekking is een brochure en een digitale handreiking opgesteld. Deze schetsen de mogelijkheden en kansen van een open bodem in stedelijke ontwikkelingen. Ook tonen ze diverse praktijkervaringen uit binnen- en buitenland.

Zie ook