Bodemonderzoek van de toekomst

Dit project is één van de acht gegunde projecten in de eerste uitvraag (2016) van het Kennis- en Innovatieprogramma.

Opgave

Vanuit verschillende maatschappelijke opgaven groeit de aandacht voor ‘nieuwe’ bodemthema’s zoals bodemdaling, bodemenergie, waterberging, organisch stof, verzilting, grondwaterbescherming en het beheer van (rest)verontreinigingen. Voor deze nieuwe opgaven zijn er nog geen goede onderzoeksstrategieën beschikbaar die zowel geaccepteerd zijn door uitvoerende partijen als bevoegde gezagen.

Projectdoel / oplossing

Het project ‘Bodemonderzoek van de toekomst’ heeft tot doel om voor de nieuwe opgaven onderzoeksstrategieën te ontwikkelen, die op een efficiënte manier een valide inzicht in de relevante bodemparameters opleveren. Dit maakt het mogelijk bodeminformatie te generen op basis waarvan bodem en ondergrond een volwaardige plaats kunnen krijgen in afwegingen over inrichting en gebruik van de leefomgeving.

Het project onderzoekt in welke vorm ‘on site’ screeningstechnieken inzetbaar zijn. Deze technieken hebben het voordeel dat zij tegen relatief lage kosten over een relatief groot oppervlakte informatie over diverse parameters van de bodem kunnen geven.

Resultaat

Het project start in het najaar 2016 met vier cases, waaronder bijvoorbeeld het in kaart brengen van de omvang en verdeling van metalenverontreiniging in terpen. De resultaten worden uitgewerkt naar generieke onderzoeksstrategieën voor gelijksoortige opgaven.

Samenwerking

Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Groningen, Omgevingsdienst Midden-Holland, Sweco, Bioclear en SIKB zullen het project ‘Bodemonderzoek van de toekomst’ uitvoeren.

Projectinformatie

  • Indiener: SIKB
  • Looptijd: het project start in oktober 2016 en heeft een looptijd van een jaar
  • Budget: het budget voor het project is € 217.387,- inclusief BTW, waarvan € 144.295,- wordt gefinancierd vanuit het kennisbudget van het Bodemconvenant 2016-2020
  • Multipliergroep: 2 (25 - 100% financiering)
  • Contactpersoon: Dhr. Henk Koster via tel. 085 – 4862450 Henk.Koster@sikb.nl

project-3

Kansen van extensieve screeningstechnieken verzilveren