Rapport bescherming organische bodems

In Nederland worden normen gebruikt om de milieuhygiënisch gewenste kwaliteit van de bodem aan te geven. Deze normen hebben betrekking op het minerale deel van de bodem Onder natuurlijke omstandigheden vertonen bodems meestal een gelaagde opbouw, onder andere met betrekking tot organisch stof. De organische stofrijke lagen in de bodem hebben een grote capaciteit om verontreinigende stoffen te binden De vraag dringt zich op of de huidige normen voor de bodem die betrekking hebben op het organische stofarme deel van de bodem ook geschikt zijn voor de beoordeling van bodems met organische stofrijke lagen. Dit rapport verkent deze vraag. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de totstandkoming van bodemnormen. Daarna wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten van het bodembeschermingsbeleid. Vervolgens wordt de problematiek rond gestratificeerde, organische bodems uiteengezet in relatie tot normstelling