Advies oecotoxicologische evaluatie referentiewaarden voor bestrijdingsmiddelen in de bodem

TCB advies over de heroverweging van de toelating van bestrijdingsmiddelen die op het ogenblik plaatsvindt, waarbij ook de milieueffecten van deze stoffen betrokken. Met name het gedrag van bestrijdingsmiddelen met de bodem en de neveneffecten op het bodemleven staan in de belangstelling. In dit rapport wordt een aanzet gegeven tot het schatten van risico's van concentraties van bestrijdingsmiddelen voor het bodemmilieu. Tevens
worden de risico's die op kunnen treden bij de m de referentiewaarden vastgelegde concentraties geëvalueerd.