Advies oecotoxicologische risico-evaluatie gebruik LAC, EEG-waarden, zware metalen in de bodem

TCB advies over het Besluit gebruik overige organische meststoffen. In dit besluit worden regels gesteld met betrekking tot het gebruik van zuiveringsslib, compost en zwarte grond, als mest. Zwarte grond mag niet meer arseen en zware metalen (cadmium, koper, lood, nikkel, chroom, kwik en zink) bevatten dan de voor het betreffende metaal geldende referentiewaarde Slib of compost mag met worden toegepast op gronden met hogere zware metaalgehalten dan de referentiewaarden Dit - in opdracht van de TCB uitgevoerde - rapport is een oecotoxicologische toetsing van de referentie-, de LAC- en de EEG-waarden m.b v de Risico-Analyse Bodemverontreiniging methode (RAB-methode) voor de
bodemfauna.